You are currently viewing Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

 • Post category:Legislație
 • Reading time:7 mins read

Autorizația de construcție reprezintă actul prin care aveți dreptul de a ridica o construcție, de a consolida sau repara una deja existentă.

Dacă ați decis să construiți, extindeți sau să consolidați o casă, ar fi bine să va asigurați că urmați toți pașii legali înainte de demararea proiectului. Unul dintre pașii obligatorii este obținerea unei autorizații de construcție. Găsiți în continuare cele mai relevante informații de care aveți nevoie pentru obținerea acestui document.

Autorizația de construcție – când este necesară

Autorizația de construcție se eliberează pentru anumite tipuri de construcții, cum ar fi:

 • construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora
 • construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la cladiri reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii;
 • construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnic edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, îmbunătățiri funciare, instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;
 • împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
 • foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane;
 • amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;
 • lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;
 • cimitire – noi și extinderi.

Autorizația de construcție – când nu este necesară

Se pot executa fără autorizație de construcție următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

 • reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente cladirilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • reparații și înlocuiri la pardoseli;
 • reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și acoperișului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia – terasă/șarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
 • întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
 • foraje și sondaje geotehnice pentru construcții de importantă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecție instituite pentru zăcăminte acvifere;
 • lucrări de construcții funerare subterane și supraterane, cu avizul administrației cimitirului.
 • modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile;
 • schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcție pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.
 • introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane existente, construite cu această destinație, precum și introducerea de rețele și echipamente de comunicații electronice în infrastructurile fizice interioare existente.

Se pot executa fără autorizație de construire și lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maxim 5 mp, care nu cauzează congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice, precum și reparații / reabilitări / retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea.

Autorizația de construcție – acte necesare

Pentru a obține autorizația, solicitantul va depune, in acest sens, o cerere la primăria pe raza căreia se afla terenul unde urmează sa se realizeze construcția.

O dată cu cererea pentru emiterea autorizației, trebuie sa depuneți si o documentație ce trebuie sa cuprindă următoarele:

 • certificatul de urbanism;
 • dovada titlului asupra terenului si/sau cladirilor sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
 • avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • dovada privind achitarea taxelor legale.

Autorizația de construcție – cât costă actele?

După ce ați solicitat certificatul de urbanism, in care sunt detaliate toate actele, avizele, acorduri de care aveți nevoie pentru obținerea autorizației, aveți nevoie de un proiect complet de arhitectura, rezistenta, instalații, avize, acorduri, studii, etc.

Costurile sunt aproximativ următoarele, cu precizarea ca acestea pot varia, in funcție de proiectanți si de actele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru simplificare consideram ca aveți o casa a cărei suprafața construita desfășurata este de 150 mp:

 • proiectul complet (arhitectura, rezistenta, instalații) – 8-15 euro/mp, aprox. 1.200-2.250 euro, in funcție de complexitatea proiectului
 • avize, acorduri de la electricitate, gaze, salubritate, mediu, sănătatea populației, apa, canalizare – aprox. 1.000-1.300 lei
 • expertiza tehnica, daca este solicitata in CU – in funcție de complexitate, 2-4 euro/mp. Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic.
 • verificarea proiectului de arhitectura, in funcție de verificator – aprox 150-250 lei
 • verificarea proiectului de rezistenta, in funcție de verificator – aprox 150-250 lei
 • studiu geotehnic – aprox. 200-300 euro
 • taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire egala cu 0,5% din valoarea autorizată, fără TVA a lucrărilor de construcții
 • taxa către Inspectoratul de Stat in Construcții
Autorizația de construire

Citiți aici si un scurt ghid pentru obținerea autorizației de construcție

Spread the love