You are currently viewing Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

 • Post category:Legislație
 • Reading time:9 mins read

Autorizația de construcție reprezintă actul prin care aveți dreptul de a ridica o construcție, de a consolida sau repara una deja existentă.

Dacă ați decis să construiți, extindeți sau să consolidați o casă, ar fi bine să va asigurați că urmați toți pașii legali înainte de demararea proiectului. Unul dintre pașii obligatorii este obținerea unei autorizații de construcție. Găsiți în continuare cele mai relevante informații de care aveți nevoie pentru obținerea acestui document.

Autorizația de construcție – când este necesară

Autorizația de construcție se eliberează pentru anumite tipuri de construcții, cum ar fi:

 • construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora
 • construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la clădiri reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii;
 • împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;
 • foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane;
 • amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;
 • lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan;
 • cimitire – noi și extinderi.

Autorizația de construcție – când nu este necesară

Se pot executa fără autorizație de construcție următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor:

 • reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;
 • reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice;
 • reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;
 • zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor;
 • reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • reparații și înlocuiri la pardoseli;
 • reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei și acoperișului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia – terasă/șarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin și la scări de acces, fără modificarea calității și a aspectului elementelor constructive;
 • întreținere la căile de comunicație și la instalațiile aferente;
 • modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile;
 • schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcție pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire.

Scurt ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construcție

1. Se solicită Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism (CU) se solicită de la primăria localităţii sau sectorului în care se află terenul pe care vreți să construiți. Certificatul de Urbanism este doar un act informativ prin care Primăria comunica condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a obţine autorizaţia de construcție: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, alinieri, înălțime maximă, procent de ocupare a terenului, avizele și acordurile ce trebuie obţinute etc.

Citiți aici mai multe despre certificatul de urbanism.

2. Se realizează un studiu geotehnic 

Studiul geotehnic este o documentaţie tehnică ce analizează calitatea și caracteristicile terenului de fundare, adâncimea nivelului freatic, oferind inginerului proiectant al structurii de rezistență informaţiile necesare pentru calcularea și dimensionarea corectă a fundaţiilor.

Citiți aici mai multe despre studiul geotehnic.

3. Se realizează proiectul 

În primă fază se stabileşte tema de proiectare. În urma cerinţelor  beneficiarului cu privire la funcţionalitatea, compartimentarea și aspectul construcţiei arhitectul propune soluţii pentru realizarea construcţiei.

După alegerea și aprobarea unei soluţii definitive se elaborează documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC), proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectură, structura de rezistență și instalaţii). Proiectul de autorizare conţine toată documentaţia necesară și suficientă pentru obţinerea autorizaţiei de construire, dar nu și pentru execuţia construcţiei.

Vedeți aici ce conține proiectul DTAC.

După emiterea autorizaţiei de construcție se poate întocmi și Proiectul tehnic și detaliile de execuţie (PT+DE). Acesta se elaborează de către arhitect, inginer de rezistență, ingineri de instalaţii și conţine toate informaţiile necesare execuţiei unei construcţii.

Vedeți aici ce conține proiectul PT+DE.

4. Se obţin avizele și acordurile solicitate în CU

În general, prin CU,  se solicită obţinerea avizului de mediu și a avizelor și acordurilor furnizorilor de utilitatea (electricitate, alimentare cu apă și canalizare, gaze, salubritate etc.). Numărul și tipul avizelor și acordurilor solicitate depinde de condiţiile de amplasament și de natura construcţiei.

5: Depunerea dosarului la primărie

Se solicita Autorizaţia de construcție, depunând la Primăria locala dosarul complet de autorizare – proiectul de autorizare, avizele si actele de proprietate.

După obţinerea autorizaţiei, se poate începe execuţia construcţiei fie cu o firma specializată, fie în regie proprie.

Citiți aici și cât costă actele necesare obţinerii unei autorizaţii de construcție.