You are currently viewing Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

Autorizația de construcție – când aveți nevoie de ea și cum o obțineți

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:10 mins read

Autorizația de construcție vă conferă dreptul de a edifica o construcție, de a consolida sau de a repara una deja existentă.

Dacă ați hotărât să construiți, să extindeți sau să consolidați o locuință, este important să vă asigurați că respectați toți pașii legali înainte de începerea proiectului. Unul dintre acești pași esențiali constă în obținerea autorizației de construcție. Mai jos, veți găsi informațiile relevante necesare pentru a obține autorizația de construcție

Autorizația de construcție – când este necesară

Autorizația de construcție se eliberează pentru anumite tipuri de construcții, cum ar fi:

 • Construire, consolidare, refacere, extindere, modificare, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel. Aceasta include inclusiv clădiri reprezentând monumente istorice, sau clădiri aflate în zonele protejate
 • Îngrădiri și mobilier urban, amenajări ale zonelor verzi, parcuri, piețe și alte intervenții în configurarea spațiilor publice
 • Foraje și săpături esențiale pentru realizarea studiilor geotehnice, cercetărilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte activități de exploatare la suprafață sau subterane
 • Amenajări și construcții temporare esențiale pentru organizarea execuției lucrărilor de bază, în cazul în care nu au fost autorizate simultan cu acestea
 • Organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote
 • Lucrări cu caracter temporar, cum ar fi chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere amplasate pe căile și în spațiile publice, elemente de afișaj precum corpuri și panouri, însemne și reclame

Autorizația de construcție – când nu este necesară

Se pot efectua lucrări fără obținerea unei autorizații de construcție în următoarele situații, atâta timp cât nu se aduc modificări la structura de rezistență și/sau la aspectul arhitectural al clădirilor:

 • Reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, cu condiția să nu se schimbe forma și materialele acestora.
 • Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, cu menținerea formei, dimensiunilor golurilor și tâmplăriei, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice în cazul schimbării materialelor.
 • Reparații și înlocuiri la sobe de încălzit.
 • Zugrăveli și vopsitorii interioare.
 • Zugrăveli și vopsitorii exterioare, cu condiția să nu se modifice elementele de fațadă și culorile clădirilor.
 • Reparații la instalațiile interioare, branșamentele și racordurile exterioare, inclusiv montarea sistemelor locale de încălzire și aparatelor individuale de climatizare și/sau contorizare a consumurilor de utilități.
 • Reparații și înlocuiri la pardoseli.
 • Reparații și înlocuiri la finisaje interioare și exterioare, cu condiția să nu se schimbe sistemul constructiv al acestora.
 • Întreținere la căile de comunicație și instalațiile aferente.
 • Modificări de compartimentare nestructurală realizate din materiale demontabile.
 • Schimbarea destinației, cu excepția situațiilor în care se impun lucrări de construcție pentru care legea cere obținerea autorizației de construire.

Scurt ghid pentru obţinerea autorizaţiei de construcție

1. Se solicită Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism (CU) se solicită de la primăria localităţii sau sectorului în care se află terenul pe care vreți să construiți. Certificatul de Urbanism este doar un act informativ prin care Primăria comunica condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a obţine autorizaţia de construcție: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, alinieri, înălțime maximă, procent de ocupare a terenului, avizele și acordurile ce trebuie obţinute etc.

Citiți aici mai multe despre certificatul de urbanism.

2. Se realizează un studiu geotehnic 

Studiul geotehnic este o documentaţie tehnică care examinează calitatea și caracteristicile solului de sub fundație, adâncimea nivelului freatic, furnizând inginerului proiectant al structurii de rezistență informațiile esențiale pentru calcularea și dimensionarea adecvată a fundațiilor.

Citiți aici mai multe despre studiul geotehnic.

3. Se realizează proiectul 

În etapa inițială, se determină tema de proiectare. După evaluarea cerințelor beneficiarului referitoare la funcționalitate, compartimentare și aspectul construcției, arhitectul propune soluții pentru implementarea acesteia.

După alegerea și aprobarea unei soluţii definitive se elaborează documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC), proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectură, structura de rezistență și instalaţii). Proiectul de autorizare conţine toată documentaţia necesară și suficientă pentru obţinerea autorizaţiei de construire, dar nu și pentru execuţia construcţiei.

Vedeți aici ce conține proiectul DTAC.

După emiterea autorizaţiei de construcție se poate întocmi și Proiectul tehnic și detaliile de execuţie (PT+DE). Acesta se elaborează de către arhitect, inginer de rezistență, ingineri de instalaţii și conţine toate informaţiile necesare execuţiei unei construcţii.

Vedeți aici ce conține proiectul PT+DE.

4. Se obţin avizele și acordurile solicitate în CU

În general, prin certificatul de urbanism,  se solicită obţinerea avizului de mediu și a avizelor și acordurilor furnizorilor de utilități (electricitate, gaze, alimentare cu apă, canalizare, salubritate etc.). Numărul și tipul avizelor și acordurilor solicitate depind de condiţiile de amplasament și de natura construcţiei.

5: Depunerea dosarului la primărie

Se solicita Autorizaţia de construcție, depunând la Primăria locala dosarul complet de autorizare – proiectul de autorizare, avizele si actele de proprietate.

După obţinerea autorizaţiei, se poate începe execuţia construcţiei fie cu o firma specializată, fie în regie proprie.

Citiți aici și cât costă actele necesare obţinerii unei autorizaţii de construcție.

Cine emite autorizația de construcție

Autorizațiile de construire sau de desființare se emit de către:

a) președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru pentru investițiile aprobate de Guvern, construcțiile situate în extravilanul comunei și construcțiile care se amplasează pe terenuri ce depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale.

b) primarii orașelor, pentru toate construcțiile și lucrările de orice fel din intravilanul și extravilanul orașelor.

c) primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor de sectoare, pentru investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector. De asemenea, emite autorizații pentru lucrările la construcții reprezentând monumente istorice, cu avizul Ministerului Culturii.

d) primarii de sector ai municipiului București, pentru toate construcțiile din cadrul sectoarelor.

e) primarii comunelor, pentru locuințe individuale și anexele gospodărești care se execută în intravilanul localităților.