You are currently viewing Cartea tehnică a construcției

Cartea tehnică a construcției

 • Post category:Legislație
 • Reading time:12 mins read

Cartea tehnică a construcției este un document care cuprinde toate actele unei construcții, de la proiect până la recepție. Toate documentele care țin de realizarea unei construcții alcătuiesc cartea tehnică a acesteia: proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepția finală și se completează și se păstrează pentru de către investitor sau, după caz, de către proprietar.

Citiți aici mai multe despre recepția finală.

Scopul cărții tehnice a construcției este de a demonstra și valida modul în care clădirea a fost executată și pentru a putea observa dacă aceasta respectă sau nu normele impuse de standardele de calitate și siguranța în vigoare. În cazul unei inspecții tehnice efectuata de către organele avizate sau în cazul unei pagube, se poate observa clar dacă construcția a respectat sau nu cartea tehnică.

Ce documente conține cartea tehnică

Cartea construcției cuprinde toată documentația de bază, care începe cu etapa de proiect și avizare și se termină cu recepția finală a lucrării.

 • proiectarea;
 • execuția tehnică, plus avizele de construcție;
 • recepția construcției;
 • exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp, plus un jurnal al evenimentelor.

Capitole cartea tehnică

 • capitolul A – Documentația privind proiectarea
  • acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avizele de specialitate
  • autorizația de construire
  • documentația tehnică ce se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență, schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse – Citiți aici mai multe despre proiectul tehnic
  • breviarele de calcul pe specialități
  • caietele de sarcini privind execuția lucrărilor
 • capitolul B – Documentația privind execuția
  • procesul-verbal de predare a amplasamentului
  • documentații prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de conformitate ale produselor puse în operă, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de control încheiate de organele de control, registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier, procesele-verbale de probe specifice și speciale etc.)
  • procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de rezistență, procesele-verbale de admitere a fazelor determinante – Citiți aici mai multe despre faza determinantă
  • procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul
  • expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție
  • caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției
 • capitolul C – Documentația privind recepția
  • procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și finală), precum și alte acte anexate acestora – pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcției
  • alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare
 • capitolul D – Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp
  • prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere
  • proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției față de proiectul inițiat efectiv realizat
  • actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate (procese-verbale de remediere a defectelor)
  • proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul
  • procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului
  • jurnalul evenimentelor.

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi stocate pe suporturi informaționale.

Cartea tehnică a construcției pentru clădiri de mică importanță

Pentru clădirile de locuit până la două niveluri și anexe gospodărești, precum și pentru cele de mică importanță cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcției se rezumă la:

 • autorizația de construire
 • procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor
 • procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, precum și alte evenimente deosebite în viața construcției.

Modul de îndosariare, întocmire și păstrare a cărții tehnice a construcției

Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar.

Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării de mai sus, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou. Fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D)

Pentru construcțiile noi cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

 • proiectantul întocmește și predă investitorului, pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor, documentația de bază
 • comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și de recepție finală a obiectivului predau investitorului documentația tehnică privind execuţia (capitolul B), imediat după întocmirea ei
 • investitorul primește toate actele ce cad în sarcina proiectantului și a comisiilor de recepție, le îndosariază și întocmește centralizatorul
 • după recepția finală a obiectului de construcție, proprietarul reține un exemplar complet
 • proprietarul sau utilizatorul completează cartea tehnică a construcției cu jurnalul evenimentelor.

Proprietarul va asigura activitatea de urmărire a comportării în construcției în timpul exploatării și a intervențiilor asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.

Controlul și păstrarea cărții tehnice a construcției

Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:

 • comisiile de recepție finală a obiectelor de construcție, cu ocazia recepției
 • organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu.

Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectivului până la demolarea sa. După demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare.

La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predata noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.

Jurnalul evenimentelor

O rubrică specială din cartea tehnică a construcției o reprezinta și jurnalul evenimentelor care au legătură cu construcția respectiva, cum ar fi deteriorări, reparații, consolidări, evenimente excepționale (cutremure, inundații, incendii, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc.);

Rezultatele controalelor se consemnează în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.

Aici puteți descărca un model de jurnal al evenimentelor.

Reconstituirea cărții tehnice

Reconstituirea cărții tehnice presupune realizarea, în totalitate sau parțial, a tuturor capitolelor din cartea tehnică (Capitolul A, Capitolul B, Capitolul C și Capitolul D).

În anumite situații, cartea tehnică nu este realizată sau nu este completă. În aceste condiții, există posibilitatea reconstituirii cărții tehnice, lucru care implică însă expertize sau evaluări tehnice care pot stabili detaliile pe care trebuie să le conțină acest document.  

Cartea tehnică a construcției

Cf. HG 343/2017 privind modificarea HG 273/1994.