You are currently viewing Categoria de folosință a unui teren

Categoria de folosință a unui teren

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Categoria de folosință a unui teren este unul dintre atributele parcelei. Evidențierea la partea tehnică a cadastrului general a categoriei de folosință, alături de celelalte atribute, este necesară atât pentru întocmirea cărții funciare, cât și pentru stabilirea sarcinilor fiscale.

Terenurile de orice fel, care apartin persoanelor fizice si juridice, se impart pe destinatii conform prevederilor legale. Categoria de folosință a unui teren se determină pe baza constatărilor făcute la teren şi a documentelor care atestă legalitatea modificărilor efectuate.

Categoria de folosință a unui teren

Terenuri arabile (A)

În această categorie se încadrează acele terenuri care se ară în fiecare an sau la mai mulți ani (2-6 ani) și sunt cultivate cu plante anuale sau perene ca: cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice și industriale, plante medicinale și aromate, plante furajere, legume etc. În categoria de folosință arabil se includ: arabil propriu-zis, pajiști cultivate, grădini de legume, orezării, sere, solarii, căpșunării, alte culturi perene. Se înregistrează ca terenuri arabile:

 • terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoi, lucerna), care se ară o dată la cel mult 6 ani;
 • terenurile rămase temporar neînsămânțate datorită inundațiilor, colmatărilor, degradărilor sau altor cauze;
 • terenurile cu sere și răsadnițe sistematizate, cu mențiunea „sere” sau „răsadnițe”.

Pășuni (P)

Pășunile sunt terenuri înierbate sau înțelenite în mod natural sau artificial, prin însămânțări la maximum 15-20 ani și care se folosesc pentru pășunatul animalelor. În cadrul acestei categorii de folosință se înregistrează:

 • pășuni curate – sunt pășunile acoperite numai cu vegetație ierboasă;
 • pășuni cu pomi – sunt pășunile plantate cu pomi fructiferi, în scopul combaterii eroziunii sau a alunecărilor de teren, precum și pășunile care provin din livezi părăginite. La încadrarea acestora se va ține seama de faptul că producția principală este masa verde care se pășunează, iar fructele pomilor reprezintă un produs secundar;
 • pășuni împădurite – sunt acele pășuni care, în afară de vegetație ierboasă, sunt acoperite și cu vegetație forestieră, cu diferite grade de consistență;
 • pășuni cu tufișuri și mărăcinișuri.

Fânețe (F)

La categoria fânețe se încadrează terenurile înierbate sau înțelenite în mod natural sau artificial prin însămânțări la maximum 15-20 ani, iar iarba se cosește pentru fân. Se înregistrează la fânețe: fânețe curate, fânețe cu pomi, fânețe împădurite, fânețe cu tufărișuri și mărăcinișuri.

Vii (V)

În această categorie se încadrează terenurile plantate cu viță de vie:

 • vii altoite și indigene
 • vii hibride;
 • hamei;
 • pepiniere viticole.

Livezi (L)

Livezile sunt terenuri plantate cu pomi și arbuști fructiferi. Se înregistrează ca livezi:

 • livezi clasice;
 • livezi intensive – livezi amenajate având o mare densitate de pomi pe hectar;
 • plantații de arbuști fructiferi – terenuri plantate cu zmeură, agrișe, coacăze, trandafiri de dulceață, etc.;
 • pepiniere pomicole – terenurile destinate pentru producerea materialului săditor pomicol;
 • plantații de duzi.

Păduri

În această categorie de folosință intră toate terenurile din fondul forestier național, dacă sunt cuprinse în amenajamente silvice, indiferent de proprietar. Se înregistrează la această categorie de folosință:

 • păduri – terenuri acoperite cu vegetație forestieră, cu o suprafață mai mare de 0,25 ha;
 • terenuri destinate împăduririi – terenuri în curs de regenerare, terenuri degradate și poieni prevăzute a fi împădurite prin amenajamente silvice;
 • terenuri care servesc nevoilor de cultură, producție și administrație silvică terenuri ocupate de pepiniere, solarii, plantații, culturi de răchită, arbuști ornamentali și fructiferi, cele destinate hranei vânatului și animalelor din unitățile silvice, cele date în folosința temporară personalului silvic;
 • perdele de protecție – perdele pentru protecția culturilor agricole, perdele pentru protecția căilor de comunicație, pentru protecția așezărilor umane, perdele pentru protecția digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii, etc.;
 • tufărișuri și mărăcinișuri.

Terenuri cu ape și ape cu stuf

În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Se înregistrează la această categorie:

 • ape curgătoare (HR): fluviul Dunărea, brațele și canalele din Delta Dunării, cursurile de apă, pârâurile, gârlele, și alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri, etc.);
 • ape stătătoare (HB) – În această categorie se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui precum și suprafețele cu ape stătătoare de mică adâncime unde cresc trestișuri și păpurișuri și alte tipuri de vegetație specifică în regim amenajat sau neamenajat;
 • Marea teritorială și marea interioară.

Terenurile ocupate cu construcții și curți (CC)

Această categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizări și destinații de exemplu: clădiri, curți, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere și petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debușee, grădini botanice și zoologice, parcuri, cimitire, piețe, rampe de încărcare, fâșia de frontieră, locuri de depozitare, precum și alte terenuri care nu se încadrează în nici una din categoriile de folosință prevăzute în articolele anterioare.

Suprafața la sol a construcțiilor permanente este inclusă în categoria de folosință construcții și curți (CC).

Terenuri degradate și neproductive (N)

Această categorie cuprinde terenurile degradate și cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetație. Din această categorie fac parte:

 • nisipuri zburătoare;
 • stâncării, bolovănișuri, pietrișuri;
 • râpe, ravene, torenți;
 • sărături cu crustă – terenuri puternic sărăturate care formează la suprafața lor o crustă albicioasă friabilă.
 • mocirle – terenuri cu alternanțe frecvente de exces de apă și uscăciune, pe care nu se instalează vegetație.
 • halde-terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unei activități industriale și exploatări miniere.