You are currently viewing Categoria de folosință a unui teren

Categoria de folosință a unui teren

 • Post category:Legislație
 • Reading time:9 mins read

Categoria de folosință a unui teren reprezintă unul dintre aspectele definitorii ale unei parcele. Înregistrarea precisă a categoriei de folosință în cadrul cadastrului general, alături de alte atribute, este esențială pentru întocmirea cărții funciare și pentru determinarea obligațiilor fiscale.

Atât terenurile deținute de persoane fizice, cât și cele deținute de persoane juridice sunt împărțite în destinații conform prevederilor legale. Categoria de folosință a unui teren este stabilită pe baza observațiilor efectuate direct la fața locului și a documentelor care atestă legalitatea modificărilor intervenite.

Categoria de folosință a unui teren

Terenuri arabile (A)

Terenurile arabile includ acele suprafețe care sunt arate în fiecare an sau la intervale de mai mulți ani (de obicei, 2-6 ani) și sunt destinate cultivării plantelor anuale sau perene, precum cerealele, leguminoasele pentru boabe, plantele tehnice și industriale, plantele medicinale și aromatice, plantele furajere și legumele etc. Această categorie de folosință cuprinde diverse tipuri de terenuri precum arabil propriu-zis, pajiști cultivate, grădini de legume, orezării, sere, solarii, căpșunării și alte culturi perene. Se înregistrează ca terenuri arabile:

 • Terenurile destinate culturilor furajere perene (trifoi, lucerna), care sunt arate o dată la cel mult 6 ani;
 • Terenurile temporar neînsămânțate datorită inundațiilor, colmatărilor, degradărilor sau altor cauze;
 • Terenurile cu sere și răsadnițe menționate explicit.

Pășuni (P)

Pășunile reprezintă terenuri acoperite cu vegetație ierboasă sau înțelenite, fie în mod natural, fie prin însămânțări la intervale de maximum 15-20 de ani, și sunt destinate pășunatului animalelor. Această categorie de folosință include:

 • Pășuni curate: terenuri pășunate acoperite doar cu vegetație ierboasă.
 • Pășuni cu pomi: terenuri plantate cu pomi fructiferi în scopul prevenirii eroziunii sau a alunecărilor de teren; de asemenea, pot include pășuni provenite din livezi părăginite. În evaluarea acestora, se ține cont că producția principală constă în masa verde utilizată pentru pășunat, iar fructele pomilor sunt considerate un produs secundar.
 • Pășuni împădurite: pășuni acoperite atât cu vegetație ierboasă, cât și cu vegetație forestieră, cu diferite grade de densitate.
 • Pășuni cu tufișuri și mărăcinișuri.

Fânețe (F)

Categoria fânețe include terenurile înierbate sau înțelenite în mod natural sau artificial, prin însămânțări la intervale de maximum 15-20 de ani, în scopul cositului pentru obținerea fânului. Se înregistrează la fânețe: fânețe curate, fânețe cu pomi, fânețe împădurite, fânețe cu tufărișuri și mărăcinișuri.

Vii (V)

În această categorie se încadrează terenurile plantate cu viță de vie:

 • vii altoite și indigene
 • vii hibride;
 • hamei;
 • pepiniere viticole.

Livezi (L)

Livezile sunt terenuri plantate cu pomi și arbuști fructiferi. Se înregistrează ca livezi:

 • livezi clasice;
 • livezi intensive – livezi amenajate având o mare densitate de pomi pe hectar;
 • plantații de arbuști fructiferi – terenuri plantate cu zmeură, agrișe, coacăze, trandafiri de dulceață, etc.;
 • pepiniere pomicole – terenurile destinate pentru producerea materialului săditor pomicol;
 • plantații de duzi.

Păduri

În această categorie de folosință intră toate terenurile din fondul forestier național, dacă sunt cuprinse în amenajamente silvice, indiferent de proprietar. Se înregistrează la această categorie de folosință:

 • păduri – terenuri acoperite cu vegetație forestieră, cu o suprafață mai mare de 0,25 ha;
 • terenuri destinate împăduririi – terenuri în curs de regenerare, terenuri degradate și poieni prevăzute a fi împădurite prin amenajamente silvice;
 • terenuri care servesc nevoilor de cultură, producție și administrație silvică terenuri ocupate de pepiniere, solarii, plantații, culturi de răchită, arbuști ornamentali și fructiferi, cele destinate hranei vânatului și animalelor din unitățile silvice, cele date în folosința temporară personalului silvic;
 • perdele de protecție – perdele pentru protecția culturilor agricole, perdele pentru protecția căilor de comunicație, pentru protecția așezărilor umane, perdele pentru protecția digurilor, perdele pentru combaterea eroziunii, etc.;
 • tufărișuri și mărăcinișuri.

Terenuri cu ape și ape cu stuf

În această categorie intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Se înregistrează la această categorie:

 • ape curgătoare (HR): fluviul Dunărea, brațele și canalele din Delta Dunării, cursurile de apă, pârâurile, gârlele, și alte surse de ape cu denumiri locale (izvoare, privaluri, etc.);
 • ape stătătoare (HB) – În această categorie se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui precum și suprafețele cu ape stătătoare de mică adâncime unde cresc trestișuri și păpurișuri și alte tipuri de vegetație specifică în regim amenajat sau neamenajat;
 • Marea teritorială și marea interioară.

Terenurile ocupate cu construcții și curți (CC)

Această categorie cuprinde terenurile cu diverse utilizări și destinații de exemplu: clădiri, curți, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere și petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, taluzuri pietruite, terase, debușee, grădini botanice și zoologice, parcuri, cimitire, piețe, rampe de încărcare, fâșia de frontieră, locuri de depozitare, precum și alte terenuri care nu se încadrează în nici una din categoriile de folosință prevăzute în articolele anterioare.

Suprafața la sol a construcțiilor permanente este inclusă în categoria de folosință construcții și curți (CC).

Terenuri degradate și neproductive (N)

Această categorie cuprinde terenurile degradate și cu procese excesive de degradare, care sunt lipsite practic de vegetație. Din această categorie fac parte:

 • nisipuri zburătoare;
 • stâncării, bolovănișuri, pietrișuri;
 • râpe, ravene, torenți;
 • sărături cu crustă – terenuri puternic sărăturate care formează la suprafața lor o crustă albicioasă friabilă.
 • mocirle – terenuri cu alternanțe frecvente de exces de apă și uscăciune, pe care nu se instalează vegetație.
 • halde-terenuri pe care s-a depozitat material steril rezultat în urma unei activități industriale și exploatări miniere.