You are currently viewing Categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Categoria și clasa de importanță a construcțiilor

Categoria și clasa de importanță a construcțiilor sunt două criterii diferite utilizate pentru a clasifica clădirile și construcțiile în funcție de caracteristicile lor.

Categoria de importanță a construcțiilor se referă la utilizarea și destinația construcției. Acest criteriu ia în considerare modul în care clădirea este utilizată, cum ar fi locuințe, clădiri de birouri, școli, spitale, fabrici sau depozite. Categoria de importanță se stabilește în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Clasa de importanță a construcțiilor, pe de altă parte, se referă la nivelul de rezistență și siguranță al unei construcții. În general, clasa unei construcții se bazează pe capacitatea sa de a rezista la diferite tipuri de forțe, cum ar fi cutremurele, vânturile puternice sau incendiile.

Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor este o încadrare globală care privește întreaga construcție sub toate aspectele. Aceasta se stabilește în conformitate cu metodologia aprobata de către Ministerul Dezvoltării, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligațiilor care revin persoanelor juridice și fizice implicate:

 • Categoria de importanță A – construcții de importanță excepțională. Din acesta categorie fac parte: spitale care sunt dotate cu servicii de urgență, stații de pompieri, stații de producere și distribuție a energiei, construcții care conțin materiale radioactive, rezervoare de apă, adăposturi de protecție civilă, turnuri de telecomunicații. 
 • Categoria de importanță B – construcții de importanță deosebită. Din această categorie fac parte: spitale care nu sunt incluse în prima categorie, școli, licee, clădiri mulți etajate cu capacitatea de peste 300 persoane, clădiri parter, inclusiv tip mall, cu capacitatea de peste 1000 persoane, rezervoare supra și subterane unde sunt stocate materiale inflamabile.
 • Categoria de importanță C – construcții de importanță normală. Din această categorie fac parte: clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcţii industriale şi agrozootehnice curente, clădiri cu funcțiuni comerciale, construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B, clădiri cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu: clădiri de cult, muzee de importanţă locală.
 • Categoria de importanță D – construcții de importanță redusă. Din această categorie fac parte: clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj cu deschideri mai mici de 6 m și înălțimi de nivel mai mici de 3,5 m, clădiri parter cu suprafață totală desfășurată mai mica de 200 m, dependinţe gospodăreşti, ateliere meșteșugărești unifamiliale, hale parter, etc.

Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de investiții sau în alte cazuri. Proiectantul va ține cont de reglementările în vigoare pentru a stabili categoria de importanță a unei clădiri.

Categoria de importanță a construcțiilor este stabilită de către proiectant la solicitarea investitorului în cazul construcțiilor noi sau de către proprietar în cazul construcțiilor existente. Proiectantul va respecta legislația în vigoare pentru a stabili categoria de importanță a unei clădiri.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singura categorie de importanță și aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția: autorizația de construire, proiectul tehnic de execuție, cartea tehnica a construcției, documentele de asigurare, etc.

Pentru fiecare construcție, se stabileste o singură categorie de importanță, care va fi menționată în toate documentele tehnice referitoare la construcție, precum autorizația de construire, cartea tehnică a construcției, proiectul tehnic de execuție, și altele.

Citiți aici mai multe despre proiectul tehnic de execuție.

De ce este important?

Stabilirea categoriei de importanță contează în etapele de concepere, proiectare și execuție a construcției.

În funcție de categoria de importanță a construcțiilor se stabilesc următoarele:

 • metodele de asigurare a calității construcțiilor – se aplică cerințe diferite în funcție de categorie
 • parametrii de proiectare a structurii de rezistență, a rezistenței la foc, a siguranței în exploatare aceștia fiind cu atât mai însemnați cu cât categoria de importantă este clasificată la un nivel superior
 • modul de efectuare a recepției lucrărilor
 • urmărirea și exploatarea construcțiilor după realizarea acestora.

Clasa de importanță a construcțiilor

Clasa de importanță a construcțiilor este o încadrare specifică care privește întreaga construcție sau părți ale acesteia, sub anumite aspecte. Această clasificare este importantă în procesul de proiectare și construcție, dar și în evaluarea construcțiilor existente.

Clasele de importanță sunt stabilite de proiectanți pentru construcțiile noi și de către experții tehnici atestați pentru construcțiile existente, având în vedere criterii precum utilizarea, gradul de risc, durata de viață și altele, în scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calității. Se precizează obligatoriu în planșe și caiete de sarcini.

Clasa I

Construcții de importantă vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie să se asigure integral:

 • spitale, stații de salvare, stații de pompieri;
 • clădiri pentru unități administrative, centrale și județene, cu rol de decizie în organizarea măsurilor de urgență după cutremure;
 • clădiri pentru comunicații de interes național și județean;
 • unități de producere a energiei electrice din sistemul național;
 • clădiri care adăpostesc muzee de importanta naționala.

Clasa II

Construcții de importanță deosebită la care se impune limitarea avariilor avându-se în vedere consecințele acestora

 • celelalte clădiri din domeniul ocrotirii sănătății;
 • școli, creșe, grădinițe, cămine pentru copii, bătrâni;
 • clădiri care adăpostesc aglomerații de persoane, săli de spectacole artistice și sportive, biserici, centre comerciale importante;
 • clădiri care adăpostesc valori artistice, istorice, științifice deosebite;
 • clădiri și instalații industriale care prezintă riscuri de incendii sau degajări de substanțe toxice;
 • clădiri industriale care adăpostesc echipamente de mare valoare economica;
 • depozite cu produse de stricta necesitate pentru aprovizionarea de urgenta a populației.

Clasa III

Construcții de importanță normală (construcții care nu fac parte din clasele I, II sau IV)

 • clădiri de locuit, hoteluri, cămine (cu excepția celor din clasa II);
 • construcții industriale și agrozootehnice curente.

Clasa IV

Construcții de importanță redusă:

 • construcții agrozootehnice de importanta redusa (de ex.: sere, construcții parter diverse pentru creșterea animalelor si pasărilor etc.);
 • construcții de locuit parter sau parter și etaj;
 • alte construcții civile sau și industriale care adăpostesc bunuri de mica valoare și în care lucrează un personal restrâns.

Citiți aici și despre clasificarea construcțiilor.

Categoria și clasa de importanța stabilite pentru o construcție nu vor fi schimbate decât în cazul în care se modifică destinația acesteia sau în alte situații care necesită astfel de modificări, cu justificări documentate.