You are currently viewing Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Categoria de importanță a construcțiilor și clasificarea acestora se stabilește în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Categoria de importanță este o încadrare globală care privește întreaga construcție sub toate aspectele.

Categoria de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor se stabilește în conformitate cu metodologia aprobata de către Ministerul Dezvoltării, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerințelor, precum și pentru delimitarea obligațiilor care revin persoanelor juridice și fizice implicate:

 • Categoria de importanță A – construcții de importanță excepțională. Din acesta categorie fac parte: spitale care sunt dotate cu servicii de urgență, stații de pompieri, stații de producere și distribuție a energiei, construcții care conțin materiale radioactive, rezervoare de apă, adăposturi de protecție civilă, turnuri de telecomunicații. 
 • Categoria de importanță B – construcții de importanță deosebită. Din această categorie fac parte: spitale care nu sunt incluse în prima categorie, școli, licee, clădiri mulți etajate cu capacitatea de peste 300 persoane, clădiri parter, inclusiv tip mall, cu capacitatea de peste 1000 persoane, rezervoare supra și subterane unde sunt stocate materiale inflamabile.
 • Categoria de importanță C – construcții de importanță normală. Din această categorie fac parte: clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcţii industriale şi agrozootehnice curente, clădiri cu funcțiuni comerciale, construcţii social-culturale care nu intră în categoriile de importanţă A şi B, clădiri cu caracteristici şi funcţiuni obişnuite, dar cu valori de patrimoniu: clădiri de cult, muzee de importanţă locală.
 • Categoria de importanță D – construcții de importanță redusă. Din această categorie fac parte: clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj (cu deschideri <6 m și înălțimi de nivel <3,5 m), clădiri parter cu suprafață totală desfășurată <200m, dependinţe gospodăreşti, ateliere meșteșugărești unifamiliale, hale parter  fără pod rulant, cu deschidere <8m, înălțime maximă 4,5m.

Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

Categoria de importanță a construcțiilor se stabilește de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcțiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcțiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de investiții sau în alte cazuri. Proiectantul va ține cont de reglementările în vigoare pentru a stabili categoria de importanță a unei clădiri.

Pentru fiecare construcție se stabilește o singura categorie de importanță și aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcția: autorizația de construire, proiectul de execuție, cartea tehnica a construcției, documentele de asigurare.

De ce este important?

Stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor contează în etapele de concepere, proiectare și execuție a construcției.

În funcție de categoria de importanță a construcțiilor se stabilesc următoarele:

 • metodele de asigurare a calității construcțiilor – se aplică cerințe diferite în funcție de categorie
 • parametrii de proiectare a structurii de rezistență, a rezistenței la foc, a siguranței în exploatare aceștia fiind cu atât mai însemnați cu cât categoria de importantă este clasificată la un nivel superior;
 • modul de efectuare a recepției lucrărilor.
 • urmărirea și exploatarea construcțiilor după realizarea acestora;

Clasa de importanță a construcțiilor

Clasa de importanță a construcțiilor este o încadrare specifică care privește întreaga construcție sau părți ale acesteia, sub anumite aspecte.

Clasele de importanță se corelează cu categoriile de importanța de către proiectant, la construcțiile noi și/sau de către expertul tehnic atestat, la construcțiile existente, în scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calității. Se precizează obligatoriu în planșe și caietele de sarcini.

Clasa I

Construcții de importanta vitala pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie sa se asigure integral:

 • spitale, stații de salvare, stații de pompieri;
 • clădiri pentru unități administrative, centrale și județene, cu rol de decizie în organizarea măsurilor de urgență după cutremure;
 • clădiri pentru comunicații de interes național și județean;
 • unități de producere a energiei electrice din sistemul național;
 • clădiri care adăpostesc muzee de importanta naționala.

Clasa II

Construcții de importanță deosebită la care se impune limitarea avariilor avându-se în vedere consecințele acestora

 • celelalte clădiri din domeniul ocrotirii sănătății;
 • școli, creșe, grădinițe, cămine pentru copii, handicapai, bătrâni;
 • clădiri care adăpostesc aglomerații de persoane, săli de spectacole artistice și sportive, biserici, centre comerciale importante;
 • clădiri care adăpostesc valori artistice, istorice, științifice deosebite;
 • clădiri și instalații industriale care prezintă riscuri de incendii sau degajări de substanțe toxice;
 • clădiri industriale care adăpostesc echipamente de mare valoare economica;
 • depozite cu produse de stricta necesitate pentru aprovizionarea de urgenta a populației.

Clasa III

Construcții de importanță normală (construcții care nu fac parte din clasele I, II sau IV)

 • clădiri de locuit, hoteluri, cămine (cu excepția celor din clasa II);
 • construcții industriale și agrozootehnice curente.

Clasa IV

Construcții de importanță redusă:

 • construcții agrozootehnice de importanta redusa (de ex.: sere, construcții parter diverse pentru creșterea animalelor si pasărilor etc.);
 • construcții de locuit parter sau parter și etaj;
 • alte construcții civile sau și industriale care adăpostesc bunuri de mica valoare și în care lucrează un personal restrâns.

Citește aici și despre clasificarea construcțiilor.

Categoria și clasa de importanța stabilite pentru o construcție nu se vor modifica decât la schimbarea destinației sau în alte condiții care impun aceasta, prin documentații motivate.