You are currently viewing Ce conține proiectul DTAC?

Ce conține proiectul DTAC?

Ce înseamnă proiectul DTAC?

Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire.

Ce conține proiectul DTAC?

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – DTAC – va cuprinde următoarele:

A. Documentație scrisă pentru proiectul DTAC

 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
 2. Memorii

2.1. Memoriu general: Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului DTAC pentru autorizarea constructiei:

 • clima şi fenomenele naturale specifice
 • geologia şi seismicitatea
 • categoria de importanţă a obiectivului
 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

2.2. Memorii pe specialităţi:

 • arhitectură
 • structură
 • instalaţii
 • dotări şi instalaţii tehnologice, după caz
 • amenajări exterioare şi sistematizare verticală

2.3.  Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată:

 • suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă
 • înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri
 • volumul construcţiilor
 • procentul de ocupare a terenului – POT
 • coeficientul de utilizare a terenului – CUT (Citeste aici mai mult despre POT si CUT).

2.4. Devizul general al lucrărilor,

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiu geotehnic (Citeste mai multe despre studiul geotehnic).

2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

2.5.3. Avizele şi acordurile:

 • privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz
 • specifice ale organismelor administraţiei publice centrale, după caz (Ministerul Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, alte organisme stabilite prin certificatul de urbanism ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament)

2.5.4. Acordul vecinilor exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora, pentru schimbarea destinaţiei clădirii existente, în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

B. Planuri pentru proiectul DTAC

1 Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu, plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau 1: 1 000, emis de oficiul de cadastru (Vezi ce inseamna scara unui plan).

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic vizat de oficiul de cadastru pe care se vor reprezenta:

 • imobilul pentru care a fost emis certificatul de urbanism
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute (cote de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor)
 • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute

1.3. Planul privind construcţiile subterane – amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor. În cazul lipsei unor reţele publice se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare)

2 Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Piese desenate e privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, după cum urmează :

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor şi a suprafeţelor
 • planurile acoperişurilor (terasă sau şarpantă), cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile
 • secţiuni caracteristice, în special pe linia de cea mai mare pantă, care să cuprindă : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, inălţimile determinate ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura / rezistența

2.2.1 Planul fundaţiilor – se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic
 • măsurile de protejare a fundaţiilor, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundaţii

2.2.3. Proiect de structură complet pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor – parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice  in situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta :

 • Desene de ansamblu
 • Scheme ale fluxului tehnologic

Citește aici mai multe despre DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE.

Spread the love