You are currently viewing Ce conține proiectul DTAC?

Ce conține proiectul DTAC?

Ce înseamnă proiectul DTAC?

Proiectul DTAC înseamnă Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și instalații, în baza căreia primăria emite autorizația de construire. Documentația tehnică se realizează de specialiști, arhitecți, ingineri structuriști, ingineri de instalații, si este verificată de către verificatori de proiect.

Ce conține proiectul DTAC?

Documentația se compune din trei parți:

 • proiectul de arhitectură întocmit de către un arhitect cu drept de semnătură
 • proiectul de rezistentă întocmit de un inginer structurist
 • proiectul de instalații întocmit de ingineri de instalații

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – DTAC – va cuprinde planurile și documentația scrisă.

A. Documentație scrisă pentru proiectul DTAC

 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
 2. Memorii

2.1. Memoriu general: Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului DTAC pentru autorizarea constructiei: clima şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea, categoria de importanţă a obiectivuluim amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;

2.2. Memorii pe specialităţi:

 • arhitectură
 • structură
 • instalaţii
 • dotări și instalații tehnologice, după caz
 • amenajări exterioare şi sistematizare verticală, după caz

2.3.  Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată:

 • suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă
 • înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri
 • volumul construcţiilor
 • procentul de ocupare a terenului – POT
 • coeficientul de utilizare a terenului – CUT (Citeste aici mai mult despre POT si CUT).

2.4. Devizul general al lucrărilor

2.5. Anexe la memoriu

 • 2.5.1. Studiu geotehnic – Citiți aici mai multe despre studiul geotehnic
 • 2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Dezvoltării
 • 2.5.3. Avizele şi acordurile:
  • privind asigurarea, branşarea şi racordarea la infrastructura edilitară, după caz
  • specifice – Ministerul Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, alte organisme stabilite prin certificatul de urbanism ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament
 • 2.5.4. Acordul vecinilor exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora, pentru schimbarea destinaţiei clădirii existente, în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

B. Documentație desenată pentru proiectul DTAC

1 Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu, plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările : 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 sau 1: 1 000, emis de oficiul de cadastru.

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – plan cu reprezentarea reliefului, vizat de oficiul de cadastru pe care se vor reprezenta:

 • imobilul pentru care a fost emis certificatul de urbanism
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute (cote de nivel, distanţe de amplasare, axe, cotele trotuarelor)
 • denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute

1.3. Planul privind construcţiile subterane – amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor. În cazul lipsei unor reţele publice se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentarea cu apă şi canalizare)

2 Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Piese desenate privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1 : 50 sau 1 : 100, după cum urmează :

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane și supraterane, cu indicarea funcţiunilor şi a suprafeţelor
 • planurile acoperişurilor (terasă sau şarpantă), cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile
 • secţiuni caracteristice, în special pe linia de cea mai mare pantă, care să cuprindă : cota + 0,00 , cotele tuturor nivelurilor, înălțimile determinate ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura / rezistența

2.2.1 Planul fundaţiilor – se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic
 • măsurile de protejare a fundaţiilor, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundaţii

2.2.3. Proiect de structură complet pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor – parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice  in situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta desene de ansamblu si scheme ale fluxului tehnologic.

Vezi aici ce planuri conține concret un proiect de casă.

Toate aceste detalii pot părea copleșitoare, însă o firma de proiectare știe exact ce planuri sa întocmească.