You are currently viewing Ce conține proiectul DTAD?

Ce conține proiectul DTAD?

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:4 mins read

Proiectul DTAD înseamnă Documentația  Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare și reprezintă proiectul de arhitectură, rezistență și expertiză tehnică în vederea desființării, integrale sau parțiale, a unei construcții.

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de demolare – DTAD – va cuprinde următoarea documentație:

Documentația scrisă pentru proiectul DTAD

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

2. Memoriu

2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie demolată :

 • scurt istoric : anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
 • descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
 • menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva
 • fotografii color ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii ;
 • descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de demolare.

Planuri pentru proiectul DTAD

1. Plan de încadrare în teritoriu – planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru, întocmită la scările : 1:10 000, 1 : 5 000, 1: 2 000 sau 1 : 1 000, după caz

2. Plan de situaţie a imobilelor – planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru, întocmită la scările : 1: 2 000, 1:1 000, 1: 200 sau 1: 100, după caz, prin care se precizează:

 • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor demola;
 • modul de amenajare a terenului după demolarea construcţiilor;
 • sistematizarea verticală a terenului şi modul de curgere a apelor pluviale;
 • plantaţiile existente şi care se menţin după demolare

Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se demolează şi cele propuse – plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii, etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane – va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate

4.1 Planşele se vor redacta la scara 1:100 sau 1:50-, care să permită evidenţierea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente :

 • planurile tuturor nivelurilor şi ale acoperişului;
  principalele secţiuni : transversală, longitudinală, alte secţiuni  caracteristice, după caz;
 • toate faţadele

4.2 În situaţia în care construcţiile desfiinţate necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.

4.3 Fiecare planşă prezentată în cadrul Secţiunii PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde : numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea, şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.