You are currently viewing Ce conține proiectul DTOE?

Ce conține proiectul DTOE?

  • Post category:Acte necesare
  • Reading time:4 mins read

Ce înseamnă proiectul DTOE?

Proiectul DTOE înseamnă Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției și cuprinde informații care detaliază toate lucrările preliminare și necesare pentru a pregăti și realiza o construcție. Această documentație este necesara și în cazul terenului proprietate privată, cât și a spațiilor ocupate temporar în afara acestuia și aflate pe domeniul public. Mai este cunoscut și sub numele de „Organizare de șantier”.

Acest proiect este necesar atunci când șantierul are organizări care prevăd amplasarea barăcilor, eventuale împrejmuiri temporare, conectarea temporară la rețelele de utilități, efectuarea altor tipuri de lucrări necesare, dar pe perioade de timp stabilite și este realizat de către un arhitect cu drept de semnătură.

Acolo unde acest proiect nu este prezentat împreună cu proiectul pentru autorizarea construcției, se va obține o autorizație separată.

Ce conține proiectul DTOE?

DTOE trebuie să includă detalierea tuturor lucrărilor temporare pregătitoare necesare pentru a asigura tehnologia de execuție a investiției, atât pe terenul investiției, cât și în spațiile temporar ocupate în afara acestuia, inclusiv cele aflate pe domeniul public.

În documentația DTOE sunt detaliate următoarele aspecte: locurile de acces pe șantier, zonele desemnate pentru depozitarea materialelor, a deșeurilor, poziția containerelor, amplasamentul macaralelor (acolo unde este necesar), punctele de alimentare cu apă și energie electrică, locația cabinei de bază, poziția panoului de investiții, etc.

Acest proiect include piese scrise și în completare unele desenate, după cum urmează:

Piese scrise pentru proiectul DTOE

Lista și semnăturile proiectanţilor – Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanţilor, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

Memoriu tehnic
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale;
– asigurarea și procurarea de materiale și echipamente;
– asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accese și împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilităţile urbane din zonă, necesare în vederea obţinerii acordului unic, se vor prezența în cadrul fișelor tehnice întocmite în Proiectul DTAC sau DTAD, după caz.

Piese desenate pentru proiectul DTOE

Plan general

Pentru proiectele de amploare mai mare, se elaborează o planșă în conformitate cu planul general de situaţie a construcției, care include amplasamentul investiției, precum și toate lucrările și construcțiile temporare necesare pentru realizarea acesteia.

În cazul proiectelor mai mici, detaliile privind organizarea execuției lucrărilor pot fi incluse și în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru obținerea autorizației de construcție.

DTOE