You are currently viewing Ce conține proiectul PTh – proiectul tehnic de execuție

Ce conține proiectul PTh – proiectul tehnic de execuție

Proiectul PTh, înseamnă Proiectul Tehnic de Execuție și reprezintă ansamblul documentelor și planurilor furnizate de către arhitecți, ingineri de rezistență și ingineri de instalații. Acesta cuprinde soluțiile tehnice și economice necesare pentru realizarea obiectivului de investiții și servește drept bază pentru execuția lucrărilor de construcție autorizate.

Vă prezentăm mai jos ce conține exact proiectul PTh. Pentru simplificare, vom lua în calcul doar o construcție uzuală (locuința, bloc, clădire de birouri). 


Părţi scrise pentru proiectul PTh


1: Memoriu tehnic general

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii: denumirea obiectivului, amplasamentul, investitorul, beneficiarul investiţiei, elaboratorul proiectului tehnic.

2. Particularităţi ale amplasamentului: descrierea, configurația terenului și relieful zonei, informații despre condițiile climatice și evenimentele naturale tipice ale regiunii., geologia, seismicitatea, sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon pentru lucrări definitive şi provizorii, căile de acces permanente, căile de comunicaţii, căile de acces provizorii.

3. Modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii obiectivului de investiţii, din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile.

4. Pentru investițiile referitoare la monumentele istorice sau proprietățile situate în zone construite protejate, se vor furniza rezultatele studiilor de fundamentare corespunzătoare, cum ar fi studiul istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, raportul de cercetare arheologică preventivă, după caz.

2: Memorii tehnice pe specialităţi

 • Memoriul de arhitectură
 • Memorii de rezistenta
 • Memorii de instalaţii
 • Memorii de peisagistică şi spaţii verzi, dacă este cazul.

3: Breviare de calcul

Breviarele de calcul sunt documente esențiale pentru fundamentarea dimensionării elementelor de construcții și instalații, elaborate individual pentru fiecare element de construcție. Acestea includ informații despre încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia utilizată pentru calcul, verificările și dimensionările efectuate, precum și programele de calcul folosite.


Părţi desenate pentru proiectul PTh


Planurile reprezintă documentele principale ale proiectului tehnic de execuție, pe baza cărora se dezvoltă părțile scrise ale acestuia. Acestea cuprind toate informațiile esențiale pentru elaborarea caietelor de sarcini și sunt, de obicei, compuse din:

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în zonă – planşă de încadrare în zonă a lucrării, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz. Citește aici mai multe despre scara unui plan.

1.2 Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru, prin care se precizează: imobilul, identificat prin numărul cadastral, amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; cotele construcţiilor proiectate, cotele +/-0,00, distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie, modul de scurgere a apelor pluviale, accesele pietonale şi carosabile, plantaţiile prevăzute.

1.3. Planul pentru construcțiile subterane va include plasarea acestora, cu accent pe rețelele de utilități urbane din zona respectivă: rute, dimensiuni, nivelurile de poziționare a căminelor – radier și capac – și va fi redactat la scara de 1:500. În situația în care nu există rețele publice de echipare tehnic-edilitară, se vor specifica instalațiile proprii prevăzute în proiect, în special cele destinate alimentării cu apă și canalizării.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Se detaliază și se explică pentru fiecare obiect arhitectura clădirii, icu specificații precum cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, suprafețe, clarificări referitoare la finisaje și calitatea acestora, precum și alte informații relevante de acest gen. Planurile se redactează la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, evidențiind funcțiunile, dimensiunile și suprafețele corespunzătoare
 • planurile acoperişurilor evidențiind înclinarea pentru scurgerea apelor meteorice și modalitatea de colectare a acestora, inclusiv specificarea materialelor folosite pentru învelitori
 • secţiuni caracteristice care vor include cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălțimile acoperișului, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate
 • toate faţadele, incluzând specificații despre materiale și finisaje, inclusiv culorile
 • Dacă construcțiile sunt integrate într-un front existent, se va include o prezentare a desfășurării stradale, evidențiind modul în care acestea se integrează în țesutul urban existent.
2.2. Structura

Pentru fiecare obiect, sunt definite și explicate detaliat atât alcătuirea, cât și execuția structurii de rezistență, incluzând toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

 • Planul de săpătură cu reprezentarea soluţiilor tehnice de sprijinire
 • Planul fundațiilor care va fi redactat la scara 1:50 și va evidenția măsurile de protejare a fundațiilor clădirilor învecinate. Acesta va include și detaliile referitoare la construcțiile proiectate, precum și modalitatea de respectare a condițiilor stipulate în studiul geotehnic – Citește aici mai multe despre studiul geotehnic.
 • Detalii de fundaţii
 • Proiect de structură complet cuprinzând atât planurile cât și secțiunile relevante, împreună cu descrierea detaliată a soluțiilor constructive utilizate.
2.3. Instalaţii

Pentru fiecare obiect, sunt stabilite și detaliată amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, incluzând informații precum cotele, dimensiunile, toleranțele și alți parametri relevanți. De asemenea, se prezintă schemele instalațiilor și branșamentelor, evidențiind parametrii principali și schemele funcționale ale instalațiilor proiectate.

Fiecare plan va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: titlul proiectului, titlul planşei, numele firmei sau al proiectantului, numărul proiectului, numarul planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.


Detalii de execuţie


Detaliile de execuție sunt obligatorii în procesul de realizare a lucrărilor de construcții și sunt elaborate pe baza proiectului tehnic, respectând cu strictețe prevederile acestuia. Aceste detalii oferă informații cuprinzătoare cu privire la soluțiile de alcătuire, executare, asamblare, montare, etc., referitoare la construcție. Ele indică dimensiunile, materialele, tehnologiile de execuție și legăturile între elementele constructive structurale sau nestructurale ale construcției.

În funcţie de complexitatea proiectului, este posibil să se elaboreze anumite detalii de execuție pe parcursul desfășurării obiectivului de investiții. Proiectantul va specifica pe planșe care sunt acele detalii de execuție ce urmează să fie finalizate în acest mod.

Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:

 1. detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant
 2. detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente
 3. detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

În toate situațiile menționate anterior, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, are responsabilitatea de a superviza întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de cine le elaborează.

Extras din Hotărârea 907/2016 – PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE – conţinut cadru