You are currently viewing Ce conține proiectul PTh – proiectul tehnic de execuție

Ce conține proiectul PTh – proiectul tehnic de execuție

Ce înseamnă proiectul PTh?

Proiectul PTh inseamna Proiect Tehnic si reprezinta totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitecti, ingineri de rezistenta, ingineri de instalatii, care cuprind soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

Ce conține proiectul PTh?

Haideți să vedem mai jos ce conține exact proiectul PTh:

Subcapitolul 1 – Părţi scrise pentru proiectul PTh

 • SUBCAPITOLUL 1.1: Memoriu tehnic general
 • SUBCAPITOLUL 1.2: Memorii tehnice pe specialităţi
 • SUBCAPITOLUL 1.3: Breviare de calcul
 • SUBCAPITOLUL 1.4: Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, precum şi pentru cele finanţate din fonduri private, după caz

Subcapitolul 2– Părţi desenate pentru proiectul PTh

 • Planuri generale
 • Planşe pe specialităţi

Subcapitolul 3: Detalii de execuţie


Subcapitolul 1 – Părţi scrise pentru proiectul PTh


SUBCAPITOLUL 1.1: Memoriu tehnic general

Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

1.2. Amplasament

1.3. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii

1.4. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul

1.6. Beneficiarul investiţiei

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic

2. Particularităţi ale amplasamentului

 • descrierea amplasamentului;
 • topografia;
 • clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
 • geologia, seismicitatea;
 • devierile şi protejările de utilităţi afectate;
 • sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
 • căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
 • căile de acces provizorii;
 • prezenţa pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural.

3. În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice şi instalaţii specifice se vor prezenta informaţiile relevante.

4. Modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii obiectivului de investiţii, din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile.

5. În cazul investiţiilor privind monumentele istorice sau imobilele amplasate în zone construite protejate se vor prezenta concluziile studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologică preventivă, după caz).

SUBCAPITOLUL 1.2: Memorii tehnice pe specialităţi

 • Memoriu de arhitectură: conţine descrierea lucrărilor de arhitectură cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii;
 • Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii;
 • Memorii corespondente specialităţilor instalaţii cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii;
 • Memorii corespondente domeniilor peisagistică şi spaţii verzi, după caz.

SUBCAPITOLUL 1.3: Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.

SUBCAPITOLUL 1.4: Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, precum şi pentru cele finanţate din fonduri private, după caz

 1. Liste cu cantităţi de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

 • centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
 • centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
 • listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări;
 • listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
 • fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări;
 • listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).
 1. Graficul general de realizare a investiţiei publice, după caz

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.


Subcapitolul 2- Părţi desenate pentru proiectul PTh


Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

 1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în zonă

– planşă de încadrare în zonă a lucrării, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz (Citeste aici mai multe despre scara unui plan).

1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei – planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

 • imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
 • cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
 • denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
 • sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute;
 • planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

 1. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură

Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect arhitectura clădirii, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secţiuni caracteristice, minimum două – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul, care să cuprindă cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

2.2.1. Planul de săpătură cu reprezentarea soluţiilor tehnice de sprijinire

2.2.2. Planul fundaţiilor

Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; (Citeste aici mai multe despre studiul geotehnic)
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.3. Detalii de fundaţii

2.2.4. Proiect de structură complet, inclusiv cu secţiuni şi descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul. (Citeste aici mai multe despre ce face un inginer structurist).

2.3. Instalaţii

Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.3.1. Schemele instalaţiilor şi branşamente

Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice

În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

 • 2.4.1. Desene de ansamblu
 • 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

2.5. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, după caz, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

 • planşe de ansamblu;
 • scheme ale fluxului tehnologic;
 • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
 • scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
 • planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
 • diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
 • liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.6. Planşe de dotări, după caz

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

 • piese de mobilier;
 • elemente de inventar gospodăresc;
 • dotări necesare securităţii muncii;
 • alte dotări necesare în funcţie de specific.

2.7. Planşe de amenajare peisageră pentru lucrări având ca obiect amenajări de: spaţii verzi, parcuri, locuri dejoacă şi agrement:

 • planşele cuprinzând releveul vegetaţiei existente pe paliere de vegetaţie şi tipuri de elemente compoziţionale, după caz;
 • planul privind propunerea de amenajare;
 • planuri privind extragerile şi înlocuirile propuse în cazul vegetaţiei lemnoase, vegetaţia nou-plantată pe toate palierele de vegetaţie cu indicaţii privind speciile şi standardele pentru materialul săditor ce urmează a fi plantat.

Fiecare planşă prezentată în cadrul lit. B „Părţi desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.


Subcapitolul 3: Detalii de execuţie


(1) Detaliile de execuţie sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi sunt elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

În funcţie de complexitatea proiectului şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).

(2) Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:

 1. detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;
 2. detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora;
 3. detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.

(3) În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.

Citește aici mai multe despre ce înseamnă DTAC, PTh, DE, DTAD, DTOE.

Spread the love