You are currently viewing Ce face verificatorul de proiecte?

Ce face verificatorul de proiecte?

  • Post category:Construcții
  • Reading time:5 mins read

Verificatorul de proiecte este un specialist cu experiență în domeniul său de activitate. Verificatorii sunt specializați în arhitectură, structura de rezistență, instalații etc. Verificatorul trebuie să fie independent față de proiectant.

Ce face verificatorul de proiecte?

Verificatorul de proiecte atestat va efectua verificări numai pentru cerințele și în specialitățile în care a fost atestat.

Verificatorul de proiecte atestat are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

  • datele privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;
  • modul de respectare a reglementărilor tehnice în vigoare, referitor la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanță a construcției, pe toată durata de viață a construcțiilor, inclusiv în faza de post utilizare.

În proiectul de arhitectură nu se supun verificării: concepția de arhitectură, principiile de compoziție, partiurile, soluțiile volumetrice și estetice stabilite de arhitect în acord cu proiectantul structurii de rezistență.

Verificatorul de proiecte va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate.

Verificatorul tehnic atestat nu poate ștampila (verifica) proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.

Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

Ce înseamnă verificarea tehnică? 

Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerințele stabilite prin lege, diferențiat în funcție de categoria de importanță a construcției, de către specialiști verificatori de proiecte, atestați potrivit legii.

Proiectanții vor preciza în proiectele pe care le elaborează cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialiștii verificatori de proiecte, atestați corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.

Verificarea la cerința „Rezistență și stabilitate” este obligatorie pentru toate construcțiile. Sunt exceptate clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexele gospodărești situate în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, precum și construcțiile provizorii.

Ce se verifică?

Sunt supuse verificării tehnice:

 documentația tehnică de proiectare necesară obținerii autorizației de construire;

 documentațiile tehnice și detaliile de execuție sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectării cerințelor impuse de lege.

Verificarea tehnică se execută și la proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate, după însușirea acestora de către respectivii experți, în vederea confirmării că proiectele respectă ansamblul cerințelor stabilite de lege.

Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic.

Verificarea tehnică a documentației necesare obținerii autorizației de construire, în cazul când nu conține detalii de execuție, nu se poate substitui verificării tehnice a acestora.

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul împreună cu executantul răspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a întregului proiect și pentru modificările efectuate fără acceptul verificatorului tehnic, dacă prin acestea se afectează calitatea construcției.

Lista verificatorilor de proiecte

Pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice se găsește lista verificatorilor de proiecte atestați (MLPAT), actualizată, și lista verificatorilor pentru care este consemnată suspendarea definitivă a dreptului de practică. Această listă este structurată pe județe și pe domenii de atestare. 

Lista o găsiți aici

https://www.mlpda.ro/pages/verificatorideproiecte

Citește aici despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte.