You are currently viewing Ce înseamnă faza determinantă

Ce înseamnă faza determinantă

 • Post category:Legislație
 • Reading time:7 mins read

Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului și executantului.

Fazele determinante se întâlnesc, de obicei, in următoarele situații:

 • la trasare construcției;
 • la verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu studiul geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect;
 • la realizarea fundațiilor armate si nearmate;
 • la realizarea stâlpilor si pereților (lucrări care după turnare rămân ascunse si nu mai pot fi verificate);
 • la realizarea plăcilor din beton armat (lucrări care după turnare rămân ascunse si nu mai pot fi verificate);
 • la realizarea șarpantei;
 • la verificarea trasării pereților de compartimentare.

La fazele determinante participa, de obicei:

Fazele determinante se încheie cu întocmirea unui proces verbal.

Extras din procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicativ PCF 002, din 25.07.2014

Modul de lucru

Etapa pregătitoare a fazei determinante cuprinde:

 • a) stabilirea de către proiectant a etapelor de verificare pe domenii și categorii de lucrări, în acord cu reglementările tehnice specifice, inclusiv fazele determinante necesare realizării cerințelor esențiale;
 • b) acceptarea de către investitor și verificatorul de proiecte atestat a programului de control, inclusiv a celui de faze determinante stabilit de către proiectant;
 • c) avizarea de către I.J.C./I.C.M.B. a programului de control al lucrărilor, inclusiv în faze determinante. La cererea inspectorilor proiectantul are obligația să modifice, să diminueze sau să majoreze numărul și tipul de faze determinante stabilit inițial. De asemenea, I.J.C./I.C.M.B. poate institui, din proprie inițiativă, anumite faze determinante, când din practica întâlnită se constată necesitatea acestora;
 • d) comunicarea cu participarea personalului cu atribuții de control din cadrul I.J.C./I.C.M.B.

Etapa de control a fazei determinante cuprinde:

 • a) pe baza convocării făcute de către executant, model pe care îl găsiți aici, în scopul autorizării continuării execuției lucrărilor de construcții, participarea în șantier a reprezentantului I.J.C./I.C.M.B. se va face pe baza programului avizat. În situația în care nu se poate asigura prezența reprezentantului I.J.C./I.C.M.B., aceasta se comunică în scris solicitantului, cu mențiunea modificării programului inițial avizat.
 • b) reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. va verifica lucrările ajunse în faze determinante, în condițiile în care au fost îndeplinite, precum și măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate, după caz;
 • c) descrierea, prin consemnare în procesul-verbal de control în faza determinantă, al cărui model îl găsiți aici, a constatărilor privind îndeplinirea condițiilor de calitate a lucrărilor, în conformitate cu prevederile proiectelor și reglementărilor tehnice în vigoare la data verificării.
 • d) autorizarea continuării lucrărilor se realizează în condițiile în care proiectantul, executantul și investitorul / beneficiarul au efectuat verificările cuprinse în programul de control și în planul calității, încheind documente de atestare a calității materialelor puse în operă, a calității lucrărilor care devin ascunse, precum și a remedierii lucrărilor la care au fost constatate deficiențe calitative de către organele care au drept de control: controlul intern, al proiectantului, al beneficiarului, al I.S.C. și altele;
 • e) controlul și autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante nu exclud răspunderile stabilite, potrivit legii, factorilor implicați în proiectarea, verificarea, autorizarea și executarea lucrărilor de construcții;
 • f) în cazul neîndeplinirii condițiilor de realizare a cerințelor de calitate a lucrărilor de construcții ajunse în faze determinante, acestea se consemnează de către reprezentantul I.J.C./I.C.M.B. în procesul-verbal de control în execuție, dispunând măsuri și termene de soluționare a deficiențelor constatate.

În raport cu complexitatea lucrărilor de construcții, personalul I.J.C./I.C.M.B. poate solicita investitorului extrase din documentația tehnică, pentru studiul necesar preliminar verificărilor programate în teren. Documentele au caracter confidențial și se restituie investitorului, respectiv executantului, după consultare.

Proces verbal de fază determinantă

Procesele-verbale de control încheiate vor fi însoțite de copii ale planșelor și detaliilor de execuție aferente stadiului fizic la care s-a efectuat controlul, semnate și ștampilate de dirigintele de șantier, și de material fotografic cu înregistrarea datei și orei, care se consemnează și se atașează acestora. Copiile planșelor și detaliilor de execuție, precum și materialul fotografic devin elemente componente ale dosarului de obiectiv constituit.

Pe baza programelor de control avizate, executantul are obligația comunicării I.J.C./I.C.M.B., cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte, a convocării la fazele determinante a factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției.

Procesul-verbal de control în faza determinantă încheiat de către personalul cu atribuții de control va fi vizat, cu sau fără obiecții, de către inspectorul-șef județean / inspectorul șef al I.J.C. / I.C.M.B. pe exemplarul care se va arhiva la I.J.C. / I.C.M.B.

Vezi aici un model de program de faze determinante.