You are currently viewing Ce înseamnă faza determinantă

Ce înseamnă faza determinantă

  • Post category:Legislație
  • Reading time:8 mins read

Faza determinantă reprezintă stadiul în care o lucrare de construcții, odată atinsă, impune obținerea acordului scris din partea beneficiarului, proiectantului și executantului, astfel încât să poată continua.

Fazele determinante se întâlnesc, de obicei, în următoarele situații: la trasare construcției, la recepția terenului de fundare și corelarea cu studiul geotehnic, la realizarea fundațiilor, la realizarea stâlpilor, pereților, plăcilor, lucrări care rămân ascunse după turnare și nu mai pot fi verificate, atunci când se face verificarea trasării pereților de compartimentare, la construcția șarpantei.

La fazele determinante participă, de obicei: inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru construcții, proiectantul lucrării, beneficiarului investiției, executantul, dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția.

Fazele determinante se încheie cu întocmirea unui proces verbal.

Etapa pregătitoare a fazei determinante

Proiectantul stabilește etapele de verificare pe domenii și categorii de lucrări, inclusiv fazele determinante necesare pentru îndeplinirea cerințelor esențiale. Investitorul și verificatorul de proiecte aprobă programul de control, inclusiv programul de faze determinante stabilit de proiectant.

Vedeți aici un model de program de faze determinante.

 model de program de faze determinante.

Inspectoratul de stat avizează programul de control al lucrărilor, inclusiv pe cel de faze determinante. La cererea Inspectoratului, proiectantul are obligația de a modifica, reduce sau mări numărul și tipul de faze determinante stabilit inițial. De asemenea, ISC poate introduce, la inițiativa proprie, anumite faze determinante atunci când se constată necesitatea lor din practica anterioară.

Etapa de control a fazei determinante

În baza unei convocări făcute de către executant pentru a autoriza continuarea execuției lucrărilor, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții va participa la fazele determinante pe baza unui program avizat. În cazul în care prezența reprezentantului Inspectoratului nu poate fi asigurată, se va comunica solicitantului modificarea programului inițial avizat printr-o notificare scrisă.

Aici găsiți un formular de convocare la fază determinantă.

Reprezentantul Inspectoratului va verifica lucrările ajunse în faze determinante, condițiile în care au fost îndeplinite, și eventualele măsuri dispuse prin controale anterioare. Aceste constatări vor fi înregistrate într-un proces-verbal de fază determinantă și vor fi descrise respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor. În cazul în care cerințele de calitate pentru lucrările de construcții ajunse în fazele determinante nu sunt îndeplinite, reprezentantul Inspectoratului va înregistra aceste deficiențe în procesul-verbal și va impune măsuri și termene pentru remedierea acestor probleme.

Autorizarea continuării lucrărilor se va efectua numai dacă proiectantul, executantul și investitorul / beneficiarul au efectuat verificările planificate în programul de control și în planul calității, inclusiv documentarea calității materialelor utilizate și a lucrărilor care au fost ascunse.

Ce se verifică la fiecare fază determinantă

Trasarea

La trasare participă reprezentanții constructorului, dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția și proiectantul. De multe ori, un inginer topometrist se ocupă de trasare, bazându-se pe planul de situație, pentru a marca axele casei. Pentru ca proiectul să poată fi realizat cu succes, pe planuri sunt marcate axele. Trasare corecta a acestor axe este esențială pentru plasarea corectă a construcției. De asemenea, în cadrul procesului de trasare se stabilește și cota +/-0,00, care reprezintă nivelul la care se află pardoseala parterului. Toate celelalte cote pentru elementele de construcție sunt stabilite în funcție de această cotă de referință. Arhitectul este cel care stabilește cota +/-0,00, iar aceasta rămâne marcată pe un reper fix, care nu se mută.

Recepția terenului de fundare

Atunci când începeți un proiect de casă, se recomandă angajarea unui inginer geotehnician pentru a efectua un studiu geotehnic. Acest studiu furnizează inginerului de structură informațiile necesare pentru calculul fundațiilor. Inginerul geotehnician verifică dacă compoziția solului corespunde cu cea detectată în timpul forajului pentru studiul geotehnic.

Armarea fundațiilor

Se montează și se poziționează carcasele de armături în șanțurile fundațiilor. Se efectuează verificări pentru a asigura că toate carcasele de armare sunt realizate conform planurilor de rezistență, inclusiv numărul de bare, grosimea lor, modul de legare. De asemenea, se verifică dacă mustățile necesare pentru legarea armăturilor pentru stâlpi au fost montate corect și au lungimea potrivită. După ce această fază este aprobată de către dirigintele de șantier și inginerul de rezistență, se poate trece la turnarea betonului.

Realizarea stâlpilor, pereților, plăcilor

În cadrul verificării calității armării și cofrării elementelor verticale din beton armat, se efectuează atât faze determinante, cât și faze de control intern pentru lucrările care vor rămâne ascunse. În ceea ce privește elementele verticale, sunt verificate următoarele aspecte: numărul de bare, diametrele acestora, poziționarea lor, precum și montarea etrierilor. Pentru toate elementele din beton armat, respectarea grosimii de acoperire cu beton conform normativelor reprezintă un aspect esențial. Ca în cazul tuturor lucrărilor care devin ascunse, orice efort de corectare a unor lucrări prost executate este mult mai simplu de făcut înainte de finalizarea turnării, devenind extrem de dificil de corectat după finalizarea acesteia.

Proces verbal de fază determinantă

Procesele-verbale de control final vor fi însoțite de copii ale planșelor și detaliilor de execuție relevante pentru stadiul fizic al controlului, care vor fi semnate și ștampilate de către dirigintele de șantier, precum și de material fotografic înregistrat cu data și ora, care va fi inclus și atașat acestora. Copiile planșelor și detaliilor de execuție, împreună cu materialul fotografic, vor deveni componente ale dosarului de obiectiv constituit.

Aici găsiți un model de proces verbal de fază determinantă.

În conformitate cu programele de control aprobate, executantul trebuie să notifice Inspectoratul cu cel puțin 3 zile lucrătoare în avans cu privire la convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante

Procesul-verbal de faza determinantă va fi vizat, cu sau fără obiecții, de către inspectorul-șef județean / inspectorul șef pe exemplarul care se va arhiva la Inspectorat de stat.