You are currently viewing Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

 • Post category:Construcții
 • Reading time:8 mins read

Fiecare localitate este împărțita în mai multe subzone conform Planului Urbanistic General (PUG). Aceste subzone sunt definite de o serie de reglementări – funcțiune, amplasarea clădirilor față de limitele de proprietate și unele față de celelalte pe aceeași parcelă, circulații, spații libere și spații plantate, aspectul exterior al clădirii, posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului și înălțimea maximă admisă a clădirilor. Aceste caracteristici ne arată restricțiile ce trebuie respectate de viitoarea clădire. 

In cazul în care se dorește depășirea acestor caracteristici se întocmesc documentații speciale de urbanism care se numesc PUD si PUZ.

Ce înseamnă PUG

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUG

PUG este acronimul de la Plan Urbanistic General și se întocmește la inițiativa primăriei sau a consiliului județean. PUG-ul se întocmește la nivel de municipiu, oraș, comuna și vizează dezvoltarea omogenă a principalelor zone de interes public pentru o perioadă mai mare de timp, maxim 10 ani .

PUG-ul se întocmește de către un arhitect urbanist și este situat la un nivel superior față de Planul Urbanistic Zonal (PUZ)  sau cel de Detaliu  (PUD).

Categorii generale abordate în cadrul PUG:

 • valorificarea potențialului natural, economic și uman;
 • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
 • reorganizarea și dezvoltarea cailor de comunicație;
 • stabilirea și delimitarea zonelor construibile;
 • stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;
 • stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
 • stabilirea și delimitarea zonelor protejate;
 • evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridica a terenurilor;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

Ce înseamnă PUZ

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUZ

PUZ este acronimul de la Plan Urbanistic Zonal.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentație de urbanism ce reglementează o zona. Prin PUZ se pot modifica procentul de ocupare al terenului (POT), coeficientul de utilizare al terenului (CUT), regimul de înălțime, funcțiunea terenului etc.

Citiți aici mai multe despre POT și CUT.

Categorii generale abordate in cadrul PUZ:

 • organizarea rețelei stradale;
 • zonificarea funcționala a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturala in funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc);
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulația terenurilor;
 • delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
 • menționarea obiectivelor de utilitate publica;
 • masuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
 • reglementari specifice detaliate (permisiuni si restricții) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

Ce înseamnă PUD

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUD

PUD este acronimul de la Plan Urbanistic de Detaliu.

PUD-ul face referire la o singură parcelă și se referă la modificarea retragerilor construcțiilor față de limitele de proprietate, aliniamentul, accesele în cadrul parcelei și racordarea la utilități.

Citiți aici mai multe despre amplasarea locuințelor.

PUD-ul se întocmește atunci când acest lucru este prevăzut de Regulamentul Local de Urbanism (RLU) sau când viitoarea investiție nu respecta reglementările prevăzute de regulament.

PUD-ul conține studiul cu privire la condițiile de amplasare, dimensionare, pe o anumită parcelă ținând cont de funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate. Documentația PUD se întocmește de către un arhitect urbanist, la inițiativa beneficiarului, costurile de proiectare și avizare fiind suportate de către beneficiar.

Categorii generale abordate in cadrul PUD:

 • regimul juridic, economic si tehnic al terenului si construcțiilor;-compatibilitatea funcțiunilor si conformarea construcțiilor, amenajărilor si plantațiilor;
 • relații funcționale si estetice cu vecinătatea;
 • asigurarea accesibilității si racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivități si constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajărilor;
 • modul de ocupare si utilizare a terenului. Citeste mai multe despre POT si CUT;
 • funcțiunea si aspectul arhitectural al construcției (sau construcțiilor) si amenajărilor;
 • integrarea noilor construcții si corelarea lor cu cele existente învecinate;
 • intervenția, prin reabilitarea construcțiilor si amenajărilor învecinate, in scopul armonizării cu construcțiile si amenajările noi propuse (daca este cazul);
 • circulația carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relațiile cu zonele învecinate (accese pietonale si auto);
 • parcaje, spatii de recreere si de joaca;
 • funcționarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulația acestora daca este cazul;