You are currently viewing Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

 • Post category:Construcții
 • Reading time:4 mins read

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG? De multe ori auzim acești termeni. Dar ce înseamnă ei mai exact? Aflați din articolul de mai jos.

Fiecare localitate este împărțita în mai multe subzone conform Planului Urbanistic General (PUG) aferent. 

Aceste subzone sunt definite de o serie de reglementari – funcțiune, amplasarea clădirilor fata de limitele de proprietate si unele fata de celelalte pe aceeași parcela, circulații, spatii libere si spatii plantate, aspectul exterior al clădirii, posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenului si înălțimea maxima admisa a clădirilor. Aceste caracteristici ne arată restricțiile ce trebuie respectate de viitoarea clădire.

In cazul in care se dorește depășirea acestor caracteristici se întocmesc documentații speciale de urbanism care se numesc PUD si PUZ.

Ce înseamnă PUG

PUG este acronimul de la Plan Urbanistic General si se întocmește la inițiativa primăriei sau a consiliului județean. PUG-ul se întocmește la nivel de municipiu, oraș, comuna și vizează dezvoltarea omogenă a principalelor zone de interes public pentru o perioadă mai mare de timp, maxim 10 ani .

PUG-ul se întocmește de către un arhitect urbanist si este situat la un nivel superior față de Planul Urbanistic Zonal (PUZ)  sau cel de Detaliu  (PUD),

Categorii generale abordate in cadrul PUG:

 • valorificarea potențialului natural, economic si uman;
 • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicație;
 • stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
 • stabilirea si delimitarea zonelor funcționale;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicție temporara si definitiva de construire;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
 • evidențierea deținătorilor terenurilor si a modului de circulație juridica a terenurilor;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor si condițiilor de conformare si realizare a construcțiilor.
ce inseamna PUZ PUD PUG

Ce înseamnă PUZ

PUZ este acronimul de la Plan Urbanistic Zonal.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentație de urbanism ce reglementează o zona. Prin PUZ se pot modifica procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului, regimul de înălțime, funcțiunea terenului etc.

Categorii generale abordate in cadrul PUZ:

 • organizarea rețelei stradale;
 • zonificarea funcționala a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturala in funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, etc);
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulația terenurilor;
 • delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
 • menționarea obiectivelor de utilitate publica;
 • masuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
 • reglementari specifice detaliate (permisiuni si restricții) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.
ce inseamna PUZ PUD PUG

Ce înseamnă PUD

PUD este acronimul de la Plan Urbanistic de Detaliu.

PUD-ul face referire la o singura parcela si se refera la modificarea retragerilor construcțiilor fata de limitele de proprietate, aliniamentul, accesele in cadrul parcelei si racordarea la utilități.

PUD-ul se întocmește atunci când acest lucru este prevăzut de Regulamentul Local de Urbanism – RLU sau când viitoarea investiție nu respecta reglementările prevăzute de regulament.

PUD-ul conține studiul cu privire la condițiile de amplasare, dimensionare, pe o anumită parcelă ținând cont de funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate. Documentația PUD se întocmește de către un arhitect urbanist, la inițiativa beneficiarului, costurile de proiectare și avizare fiind suportate de către beneficiar.

Categorii generale abordate in cadrul PUD:

 • regimul juridic, economic si tehnic al terenului si construcțiilor;-compatibilitatea funcțiunilor si conformarea construcțiilor, amenajărilor si plantațiilor;
 • relații funcționale si estetice cu vecinătatea;
 • asigurarea accesibilității si racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivități si constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajărilor;
 • modul de ocupare si utilizare a terenului. Citeste mai multe despre POT si CUT;
 • funcțiunea si aspectul arhitectural al construcției (sau construcțiilor) si amenajărilor;
 • integrarea noilor construcții si corelarea lor cu cele existente învecinate;
 • intervenția, prin reabilitarea construcțiilor si amenajărilor învecinate, in scopul armonizării cu construcțiile si amenajările noi propuse (daca este cazul);
 • circulația carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relațiile cu zonele învecinate (accese pietonale si auto);
 • parcaje, spatii de recreere si de joaca;
 • funcționarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulația acestora daca este cazul;
ce inseamna PUZ PUD PUG
Spread the love