You are currently viewing Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

Ce înseamnă PUZ, PUD, PUG?

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:8 mins read

Fiecare localitate este împărțită în mai multe subzone conform Planului Urbanistic General (PUG), iar aceste subzone sunt definite prin intermediul unor reguli și reglementări care includ funcțiunea, amplasarea clădirilor în raport cu limitele de proprietate și între ele pe aceeași parcelă, circulații, spații deschise și spații verzi, aspectul exterior al clădirii, capacitatea maximă de ocupare și utilizare a terenului și înălțimea maximă admisă a clădirilor. Toate aceste caracteristici impun restricții care trebuie respectate de orice construcție viitoare.

In cazul în care se dorește depășirea acestor caracteristici se întocmesc documentații speciale de urbanism care se numesc PUD si PUZ.

Ce înseamnă PUG

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUG

PUG este acronimul de la Plan Urbanistic General și este elaborat la inițiativa autorităților locale, fie ele primăria sau consiliul județean. Acest document este realizat la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, și are ca scop asigurarea unei dezvoltări coerente a principalelor zone de interes public pe o perioadă extinsă, cu o durată maximă de zece ani.

Planul Urbanistic General (PUG) este elaborat de către un arhitect urbanist și se află într-o poziție ierarhică superioară față de Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sau Planul Urbanistic de Detaliu (PUD).

Categorii generale abordate în cadrul PUG:

 • valorificarea potențialului natural, economic și uman;
 • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
 • reorganizarea și dezvoltarea cailor de comunicație;
 • stabilirea și delimitarea zonelor construibile;
 • stabilirea și delimitarea zonelor funcționale;
 • stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
 • stabilirea și delimitarea zonelor protejate;
 • evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridica a terenurilor;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

Ce înseamnă PUZ

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUZ

PUZ este acronimul de la Plan Urbanistic Zonal si este o documentație de urbanism ce reglementează o zona. Prin PUZ se pot modifica procentul de ocupare al terenului (POT), coeficientul de utilizare al terenului (CUT), regimul de înălțime, funcțiunea terenului etc.

Citiți aici mai multe despre POT și CUT.

Categorii generale acoperite în cadrul PUZ includ:

 • Planificarea rețelei stradale;
 • Zonificarea funcțională a terenurilor;
 • Organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • Utilizarea indicilor și indicatorilor urbanistici (cum ar fi regimul de aliniere, înălțimea maximă a clădirilor, coeficientul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, etc.);
 • Extinderea infrastructurii edilitare;
 • Evaluarea statutului juridic și a circulației terenurilor;
 • Delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona analizată;
 • Specificarea obiectivelor de utilitate publică;
 • Implementarea măsurilor de protecție a mediului, în conformitate cu programele specifice;
 • Includerea reglementărilor specifice detaliate, cum ar fi permisiuni și restricții, în Regulamentul local de urbanism asociat PUZ-ului.

Ce înseamnă PUD

ce inseamna PUZ PUD PUG
PUD

PUD este acronimul de la Plan Urbanistic de Detaliu. PUD-ul face referire la o singură parcelă și conține informații despre schimbările propuse în ceea ce privește amplasarea construcțiilor față de limitele de proprietate, aliniament, accesul în interiorul parcelei și conexiunea la infrastructura utilităților.

Citiți aici mai multe despre amplasarea locuințelor.

PUD-ul este elaborat în situația în care Regulamentul Local de Urbanism (RLU) prevede acest lucru sau atunci când investiția viitoare nu se conformează dispozițiilor din regulament.

PUD-ul conține studiul cu privire la condițiile de amplasare, dimensionare, pe o anumită parcelă luând în considerare funcțiunea predominantă și zonele învecinate imediate. Elaborarea Documentației PUD este responsabilitatea unui arhitect urbanist, la cererea beneficiarului, iar acesta suportă cheltuielile legate de proiectare și aprobare.

Categorii generale abordate în cadrul PUD includ:

 • Aspectele juridice, economice și tehnice ale terenului și construcțiilor;
 • Compatibilitatea funcțiunilor și conformitatea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
 • Relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • Asigurarea accesibilității și conectarea la rețelele edilitare;
 • Permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv volumele construite și amenajările;
 • Modul de ocupare și utilizare a terenului (POT și CUT);
 • Funcțiunea și aspectul arhitectural al construcției (sau construcțiilor) și amenajărilor;
 • Integrarea noilor construcții și corelarea lor cu cele existente învecinate;
 • Intervenția prin reabilitarea construcțiilor și amenajărilor învecinate pentru armonizarea cu noile construcții propuse (dacă este cazul);
 • Circulația rutieră și pietonală, corelată cu traficul din zonă și relațiile cu zonele învecinate (inclusiv accesul pietonal și auto);
 • Parcările, spațiile de recreere și de joacă;
 • Funcționarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului și circulația acestora, dacă este cazul.