You are currently viewing Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:6 mins read

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.

Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoană fizică sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor cărora îi este supus respectivul bun imobil si nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare.

Certificatul de urbanism se emite de aceleași autorități ale administrației publice locale care, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare, emit autorizațiile de construire.

În certificatul de urbanism se va menționa în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia

Certificatul de urbanism pentru destinații speciale se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor aferente obiectivelor cu caracter militar, elaborate și aprobate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, după caz, pe baza avizului Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Pentru aceeași parcelă se pot elibera mai multe certificate de urbanism, dar conținutul acestora, bazat pe documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, și celelalte reglementări în domeniu trebuie să fie aceleași pentru toți solicitanții. În acest scop nu este necesară solicitarea actului de proprietate asupra imobilului, în vederea emiterii certificatului de urbanism.

Ce elemente cuprinde certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:

 • regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea terenului în intravilan sau în afara acestuia; prevederi ale documentațiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, zone în care acționează dreptul de preemțiune asupra imobilului, interdicții definitive sau temporare de construcție sau dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, precum și altele prevăzute de lege;
 • regimul economic al imobilului – folosința actuală, destinații admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă, reglementări fiscale specifice localității sau zonei;
 • regimul tehnic al imobilului – procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, edificabil admis pe parcelă, circulații și accese pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a construcțiilor față de străzile adiacente terenului, înălțimea minimă și maximă admisă.

În cazul în care prin documentația înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentații de urbanism – Plan urbanistic zonal (PUZ) sau Plan urbanistic de detaliu (PUD) – se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabilește de către emitent conform legii, în raport cu importanța zonei și a investiției.

Acte necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată trebuie să depună la emitent următoarele:

 • Cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completată cu elementele de identificare ale solicitantului și imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului;Copie CI/C.U.I.;
 • Copie act de proprietate;
 • Extras de Carte funciară actualizat;
 • Plan de situație, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie – la scările 1:5000 până la 1:500;
 • Propunere cu proiectul existent şi cu cel propus;
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Vedeți mai jos un tutorial despre cum se obține certificatul de urbanism pentru construire.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul