You are currently viewing Clasificarea construcțiilor

Clasificarea construcțiilor

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Cu toată mulțimea variată a tipurilor de construcții ce s-au dezvoltat în decursul timpurilor, clasificarea construcțiilor se face în două mari categorii, și anume construcții obișnuite și construcții speciale. Construcțiile obișnuite sunt clădiri și structuri care sunt concepute și construite pentru utilizare rezidențială sau comercială, cum ar fi case, clădiri de birouri, hoteluri, școli, spitale și altele. Construcțiile speciale sunt structuri care necesită o proiectare și construcție specială, pentru a face față cerințelor specifice ale mediului înconjurător sau ale utilizatorilor. Acestea includ șosele, căi ferate, poduri, tuneluri, silozurile, diguri, apeducte, și altele.

Construcții obișnuite

În prima categorie sunt cuprinse construcțiile cele mai des întâlnite și care, deși se deosebesc prin destinația lor, sunt înrudite prin sistemul lor de alcătuire care nu diferă prea mult. Acestea sunt:

1. Clădiri civile

Clădirile civile sunt construcțiile ce sunt utilizate de oameni în activitatea de zi cu zi. Acestea se împart în:

  • locuințele de orice categorie
  • clădirile social-culturale. Din acestea fac parte: școlile, bibliotecile, spitalele, policlinicile, creșele, cinematografele, teatrele, sălile pentru sporturi etc.;
  • clădirile administrative și comerciale sau pentru asigurarea desfacerilor către populație a bunurilor de consum. Din acestea fac parte: birourile, oficiile poștale, magazinele, halele, gările, etc.;

2. Clădiri industriale

Clădirile industriale sunt acele clădiri care adăpostesc o activitate de producție ce nu impune construcțiilor anumite forme speciale. În această grupă sunt cuprinse o mare varietate de ateliere și hale simple, magazii și depozite obișnuite, fabrici, uzine, ateliere, magazii, depozite, hale industriale, centrale termice și electrice etc.

3. Clădiri agrozootehnice

Domeniul agricol este foarte vast și necesită o varietate de construcții specializate pentru a asigura creșterea și dezvoltarea plantelor și animalelor. Printre construcțiile agricole cele mai comune se numără halele agricole, remizele pentru utilaje agricole, silozurile de cereale și chimice, serele și solariile, grajdurile și adăposturile pentru animale și crescătoriile de păsări. Aceste construcții trebuie să fie proiectate și construite pentru a face față condițiilor specifice din mediul agricol, asigurând astfel eficiența și siguranța în acest domeniu.

Construcții speciale

Construcțiile speciale reprezintă o categorie distinctă de structuri, care nu sunt destinate utilizării umane și care au caracteristici și cerințe specifice. Acestea pot fi proiectate și construite pentru o gamă largă de scopuri, inclusiv pentru transport, producție, cercetare, energie și altele. Construcțiile speciale sunt cruciale pentru o gamă largă de industrii și trebuie proiectate și construite cu atenție și în conformitate cu standardele specifice, pentru a asigura siguranța și eficiența utilizării lor.

1. Lucrări de căi de comunicații

Din aceasta categorie fac parte toate construcțiile ce fac posibil transportul pe toate liniile de comunicații. Lucrările de căi de comunicație asigură circulația pietonilor sau a vehiculelor, fie în interiorul centrelor populate, fie între aceste centre. Acestea sunt: străzile, șoselele, autostrăzile, căile ferate normale și înguste, canalele de navigație, pistele de aterizare, etc.;

2. Lucrări speciale pentru căi de comunicații

Acestea sunt construcții speciale necesare pentru completarea căilor de comunicații în punctele dificile, cum sunt: podețele, podurile, viaductele, tunelurile, zidurile de sprijin, etc.;

3. Construcții industriale

Construcțiile industriale, care din cauza proceselor de fabricație pe care le adăpostesc trebuie să aibă anumite forme particulare caracteristice. Din ele fac parte: halele, magaziile și depozitele cu alcătuiri speciale, morile, buncărele, silozurile, coșurile industriale, centralele electrice, etc.;

4. Lucrări hidrotehnice

Lucrările hidrotehnice cuprind construcțiile executate în vederea regularizării și stăpânirii forței apelor sau pentru asigurarea unui anumit regim hidrologic terenurilor, cum sunt: digurile, barajele, canalele, ecluzele, cheiurile porturilor, lucrările de protecție a malurilor la râuri sau mări, lucrări de irigație, de desecări etc.;

5. Lucrări pentru alimentări cu apă și canalizare

Lucrările pentru alimentări cu apă și canalizări ale aglomerațiilor omenești, în care se cuprind: captările de apă, conduct de aducțiune (aducere a apei) și de distribuție, apeductele, rezervoarele, filtrele de epurare a apei, canalele colectoare, decantoarele, stațiile de pompare etc.;

6. Lucrări diverse

Din aceasta categorie fac parte construcțiile speciale diverse în care se înglobează toate construcțiile cu forme caracteristice impuse de destinația lor, care nu au putut fi cuprinse în celelalte grupe, cum sunt : stâlpii pentru linii electrice aeriene și pentru antenele de radio sau televiziune, stadioane, piscine, tribune, hangare, schele pentru sonde, lucrări militare, fortificații etc. In această categorie intră deci o serie foarte variată de construcții, mult diferite în ceea ce privește alcătuirea și aspectul lor, precum și modul de realizare.