You are currently viewing Clasificarea construcțiilor

Clasificarea construcțiilor

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Cu toată mulțimea variată a tipurilor de construcții ce s-au dezvoltat în decursul timpurilor, clasificarea construcțiilor se face în două mari categorii, și anume construcții obișnuite și construcții speciale. Construcțiile obișnuite sunt clădiri și structuri care sunt concepute și construite pentru utilizare rezidențială sau comercială, cum ar fi case, clădiri de birouri, hoteluri, școli, spitale și altele. Construcțiile speciale sunt structuri care necesită o proiectare și construcție specială, pentru a face față cerințelor specifice ale mediului înconjurător sau ale utilizatorilor. Acestea includ șosele, căi ferate, poduri, tuneluri, silozurile, diguri, apeducte, și altele.

Construcții obișnuite

În prima categorie sunt cuprinse construcțiile cele mai des întâlnite și care, deși se deosebesc prin destinația lor, sunt înrudite prin sistemul lor de alcătuire care nu diferă prea mult. Acestea sunt:

Clădiri civile

Clădirile civile sunt construcții destinate utilizării de către oameni în activitățile cotidiene și se pot împărți în următoarele categorii: locuințe de orice categorie, clădiri socio-culturale, precum școli, biblioteci, spitale, policlinici, creșe, cinematografe, teatre, săli pentru sport, etc.; clădiri administrative și comerciale, destinate desfacerii de bunuri de consum către populație, inclusiv birouri, oficii poștale, magazine, hale, gări, etc.;

Clădiri industriale

Clădirile industriale sunt acele clădiri care adăpostesc activități de producție și nu necesită elemente constructive deosebite. În această grupă sunt cuprinse o mare varietate de ateliere și hale simple, uzine, fabrici, ateliere, depozite, magazii, hale industriale, centrale termice și electrice etc.

Clădiri agrozootehnice

Domeniul agricol este foarte vast și necesită o varietate de construcții specializate pentru a asigura creșterea și dezvoltarea plantelor și animalelor. Printre construcțiile agricole cele mai comune se numără halele agricole, remizele pentru utilaje agricole, silozurile de cereale și chimice, serele și solariile, grajdurile și adăposturile pentru animale și crescătoriile de păsări. Aceste construcții trebuie să fie proiectate și construite pentru a face față condițiilor specifice din mediul agricol, asigurând astfel eficiența și siguranța în acest domeniu.

Construcții speciale

Construcțiile speciale reprezintă o categorie distinctă de structuri, care nu sunt destinate utilizării umane și care au caracteristici și cerințe specifice. Acestea pot fi proiectate și construite pentru o gamă largă de scopuri, inclusiv pentru transport, producție, cercetare, energie și altele. Construcțiile speciale sunt esențiale pentru o gamă largă de industrii și trebuie proiectate și construite cu atenție și în conformitate cu standardele specifice, pentru a asigura siguranța și eficiența utilizării lor.

Lucrări de căi de comunicații

Din aceasta categorie fac parte toate construcțiile ce fac posibil transportul pe toate liniile de comunicații. Lucrările de căi de comunicație asigură circulația pietonilor sau a vehiculelor, fie în interiorul centrelor populate, fie între aceste centre. Acestea sunt: străzile, șoselele, autostrăzile, căile ferate normale și înguste, canalele de navigație, pistele de aterizare, etc.;

Lucrări speciale pentru căi de comunicații

Acestea sunt construcții speciale necesare pentru extinderea infrastructurii de comunicații în punctele dificile, cum sunt: podețele, viaductele, podurile, zidurile de sprijin, tunelurile, etc.;

Construcții industriale

Construcțiile industriale trebuie să aibă forme specifice pentru a se potrivi cu procesele de producție pe care le adăpostesc. Acestea includ halele, depozitele și magaziile cu configurații speciale, silozurile, buncărele, morile, coșurile industriale, centralele electrice, și altele.

Lucrări hidrotehnice

Lucrările hidrotehnice cuprind construcțiile executate în vederea regularizării și stăpânirii forței apelor sau pentru asigurarea unui anumit regim hidrologic terenurilor, cum sunt: digurile, barajele, canalele, ecluzele, cheiurile porturilor, lucrările de protecție a malurilor la râuri sau mări, lucrări de irigație, de desecări etc.;

Lucrări pentru alimentări cu apă și canalizare

Lucrările pentru alimentări cu apă și canalizări în care sunt incluse: captările de apă, conducte aducere a apei și de distribuție, apeductele, rezervoarele, canalele colectoare, filtrele de epurare a apei, decantoarele, stațiile de pompare etc.;

Lucrări diverse

Această categorie include diverse tipuri de construcții speciale, care prezintă caracteristici distincte determinate de scopul lor și care nu pot fi încadrate în alte categorii, cum ar fi: stâlpii pentru linii electrice aeriene și pentru antenele de radio sau televiziune, stadioane, piscine, tribune, hangare, schele pentru sonde, lucrări militare, fortificații etc. Prin urmare, această categorie cuprinde o gamă largă de construcții, cu structuri și aspecte foarte variate, precum și modalități diferite de realizare.