You are currently viewing Clasificarea construcțiilor

Clasificarea construcțiilor

 • Post category:Construcții
 • Reading time:4 mins read

Cu toată mulțimea variată a tipurilor de construcții ce s-au dezvoltat în decursul timpurilor, construcțiile se pot împărți în două mari categorii, și anume construcții obișnuite sau clădiri si construcții speciale.

În practica curentă clasificarea funcțională a construcțiilor este următoarea:

Construcții obișnuite

În prima categorie sunt cuprinse construcțiile cele mai des întâlnite și care, deși se deosebesc prin destinația lor, sunt înrudite prin sistemul lor de alcătuire care nu diferă prea mult. Acestea sunt:

 • locuințele de orice categorie, care servesc pentru adăpostirea vieții particulare, familiale, a oamenilor;
 • clădirile social-culturale. Din acestea fac parte: școlile, bibliotecile, spitalele, policlinicile, creșele, cinematografele, teatrele, sălile pentru sporturi etc.;
 • clădirile administrative și comerciale pentru birouri sau pentru asigurarea desfacerilor către populație a bunurilor de consum. Din acestea fac parte: birourile, gările de cale ferată, gările maritime și fluviale, oficiile poștale, magazinele, halele, etc.;
 • clădirile industriale și agrozootehnice obișnuite care adăpostesc o activitate de producție ce nu impune construcțiilor anumite forme speciale. În această grupă sunt cuprinse o mare varietate de ateliere și hale simple, magazii și depozite obișnuite, garaje, grajduri etc.

In categoria clădirilor sunt cuprinse deci toate construcțiile care au o alcătuire și un mod de realizare apropiat de acela al construcțiilor curente de locuințe, care sunt, din acest punct de vedere, construcțiile de bază ale categoriei.

Construcții speciale

Cea de a doua categorie cuprinde toate celelalte tipuri de construcții care, pentru a corespunde cit mai bine scopului în care sunt folosite, au anumite forme și însușiri speciale, caracteristice. Acestea sunt:

 • construcțiile industriale, care din cauza proceselor de fabricație pe care le adăpostesc trebuie să aibă anumite forme particulare caracteristice. Din ele fac parte: halele, magaziile și depozitele cu alcătuiri speciale, morile, buncărele silozurile, coșurile industriale, centralele electrice, etc.;
 • lucrările de căi de comunicație care asigură circulația pietonilor sau a vehiculelor, fie în interiorul centrelor populate, fie între aceste centre. Acestea sunt: străzile, șoselele, autostrăzile, căile ferate normale și înguste, canalele de navigație, pistele de aterizare, etc.;
 • construcții speciale necesare pentru completarea căilor de comunicații în punctele dificile, cum sunt: podețele, podurile, viaductele, tunelurile, zidurile de sprijin, etc.;
 • lucrările hidrotehnice care cuprind construcțiile executate în vederea regularizării și stăpânirii forței apelor sau pentru asigurarea unui anumit regim hidrologic terenurilor, cum sunt: digurile, barajele, canalele, ecluzele, cheiurile poturilor, lucrările de protecție a malurilor la râuri sau mări, lucrări de irigație, de desecări etc.;
 • lucrările pentru alimentări cu apă și canalizări ale aglomerațiilor omenești, în care se cuprind: captările de apă, conduct de aducțiune (aducere a apei) și de distribuție, apeductele, rezervoarele, filtrele de epurare a apei, canalele colectoare, decantoarele, stațiile de pompare etc.;
 • construcțiile speciale diverse în care se înglobează toate construcțiile cu forme caracteristice impuse de destinația lor, care nu au putut fi cuprinse în celelalte grupe, cum sunt : stâlpii pentru linii electrice aeriene și pentru antenele de radio sau televiziune, stadioane, piscine, tribune, hangare, schele pentru sonde, lucrări militare, fortificații etc.

In această categorie intră deci o serie foarte variată de construcții, mult diferite în ceea ce privește alcătuirea și aspectul lor, precum și modul de realizare, dar la care multe materiale și procedee de execuție sunt comune.

Spread the love