You are currently viewing Cum se face numerotarea cadastrală

Cum se face numerotarea cadastrală

  • Post category:Construcții
  • Reading time:5 mins read

Numerotarea cadastrală este operațiunea prin care se atribuie, după anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate și parcelelor din cadrul unei unități administrativ-teritoriale.

Orice bun imobil se individualizează print-un număr cadastral, care asigură legătura între planul cadastral, registrele cadastrale și înregistrările din cartea funciară. Numărul cadastral este unul din identificatorii dintre baza de date grafice și baza de date alfanumerice în sistemul informatic al cadastrului.

Numerotarea cadastrală

Numerotarea cadastrală într-un municipiu, oraș sau comuna se face începând cu bunul imobil. În cadrul unui teritoriu administrativ, numerotarea cadastrală se face separat pentru intravilan și extravilan. Codul de identificare în baza de date este „1” pentru extravilan și „2” pentru intravilan. În situația în care, teritoriul cuprinde mai multe intravilane (spre exemplu, o comuna cu mai multe sate), acestea vor primi coduri de identificare „3”, „4”, etc. Pentru a ușura numerotarea bunurilor imobile acestea vor fi, după caz, grupate pe sectoare cadastrale (sau cvartale).

Bunurile imobile se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n începând de la NV spre SE teritoriului administrativ, separat pentru intravilan și extravilan. În cadrul fiecărui bun imobil parcelele componente se numerotează cu cifre arabe de la 1 la n, urmate de simbolul categoriei de folosință, începând cu categoria de folosință curți construcții.

Dacă la încheierea numerotării se constată omiterea unor bunuri imobile, acestea vor primi numere în continuarea numerotării în intravilanul sau teritoriului administrativ respectiv.

În cazul proprietăților izolate care nu au fost incluse la delimitare în suprafața intravilanelor, bunurile imobile se numerotează în cadrul extravilanului. Tot așa se procedează în cazurile speciale când nu s-a efectuat o delimitare clară între intravilan și extravilan (în unele zone de munte).

Parcelele componente ale bunurilor imobile care au suprafețe mai mici de 150 mp în intravilane și 500 mp în extravilan nu se numerotează. Suprafața acestora se încadrează în suprafețele și respectiv categoriile de folosință ale parcelelor alăturate, ale aceluiași bun imobil.

Ce se întâmplă cu numărătoarea cadastrală în cazul în care se schimba proprietarul

În cazurile în care un bun imobil sau părți dintr-un bun imobil își schimbă proprietarul, fiecare parte va fi numerotată cu un număr cadastral nou, în continuarea ultimului număr atribuit la ultima numerotare cadastrală. Un număr cadastral vechi nu se va atribui altui bun imobil ci va rămâne înregistrat în baza de date a cadastrului, la istoricul bunului imobil respectiv. Numerele cadastrale din vechile cărți funciare vor fi înregistrate, în baza de date, la istoricul bunului imobil.

În cazul în care se modifică configurația parcelelor componente ale unui bun imobil prin schimbarea categoriei de folosință datorită comasării, dezmembrării, divizării, alipirii sau schimbării destinației acestora, numerele cadastrale ale parcelelor se modifică astfel:

  • comasare-dezmembrare: dispariția numerelor cadastrale ale parcelelor a căror categorie de folosință a fost încorporată sau s-a desprins de bunul imobil;
  • divizare-alipire, schimbare destinație: apariția numerelor cadastrale noi ale categoriilor de folosință concrete, în continuarea ultimului număr de parcelă existent în cadrul bunului imobil.

Codul de identificare al unui bun imobil, la căutarea în baza de date a cadastrului general este compus din:

  • codul SIRUTA
  • codul de extravilan/intravilan
  • numărul cadastral al acestuia.

Exemplu de numerotare cadastrală

Un exemplu de numerotare cadastrală în intravilan:

2349 Bun imobil: Ionescu N.C. Ion total: 3450 mp din care:
1 Curți construcții 750 mp
2 livadă 240 mp
3 Vie 1300 mp
4 Arabil 1160 mp
2350 Bun imobil: Vasilescu I. Petre total: 5400 mp din care:
Curți construcții 1400 mp
Arabil 1500 mp
Vii 2500 mp

Suprafețelor de teren ocupate de proiecțiile la sol ale construcțiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosință curți – construcții aparținătoare unui bun imobil, li se va atribui litera „C” urmat de un indice de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, ….).