You are currently viewing Dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier

 • Post category:Legislație
 • Reading time:11 mins read

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții.

Orice investitor, persoana fizica sau juridica, este obligat sa isi angajeze pe toata perioada desfasurarii executiei constructiei un diriginte de santier.

Dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului în relația cu constructorul, este unul din factorii importanți care contribuie la realizarea lucrărilor de construcții. Acesta trebuie sa verifice calitatea lucrărilor la fiecare stadiu, sa completeze toate procesele verbale la timp și sa întocmească cartea tehnica a construcției.

Dirigintele de șantier – obligații

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de santier au următoarele obligaţii şi răspunderi, conform Ordinului 1496/2011:

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada de pregătire a investiției

 • verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 • verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
 • verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
 • verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; (vezi mai multe despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte).
 • verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
 • verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
 • verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
 • participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
 • preda către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
 • verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
 • verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada execuției lucrărilor

 • urmăreste realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 • interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
 • interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
 • verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
 • participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 • efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 • transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
 • informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 • urmăreste respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
 • anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
 • anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • preia documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • urmăreste dezafectarea lucrărilor de organizare de santier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

Obligațiile dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor

 • asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
 • urmăreste soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
 • preda către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Citeste mai multe despre receptia la terminarea lucrărilor.

Cât costă dirigintele de șantier? 

Serviciile de dirigenţie de santier se tarifează în funcţie de mai multe criterii, însă cele mai importante sunt: distanţa până la locaţie, frecvenţa şi numărul de vizite în santier, complexitatea şi tipul proiectului (casă, bloc sau hală).

Din datele furnizate de Arena Constructiilor preturile pot fi:

– pentru o casă este poate fi de 300 de euro + TVA pe lună, pentru Bucureşti şi zonele limitrofe, cu două vizite pe şantier pe săptămână, şi poate ajunge şi la 1.000 de euro pe lună + TVA în cazul blocurilor, halelor sau altor tipuri de construcţii complexe.

– pentru o casă P+1, preţurile pornesc de la 150 – 250 euro/lună. Pentru proiecte complexe, preţurile pornesc de la 0,9-1,5% din valoarea investitiei şi pot ajunge şi până la 3%.

– circa 2.000 lei pe lucrare, pentru urmărirea lucrării de un diriginte de șantier pentru o casă P+1E.

Registrul de evidenţă a activității dirigintelui de șantier

În fiecare an, diriginții de șantier trebuie să depună registrul de evidenta a activității dirigintelui de șantier. Acestea vor fi depuse la inspectoratele județene.

Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de șantier se va viza anual. Diriginții de șantier le vor depune spre vizare în perioada ianuarie-februarie a anului următor, pentru activitatea din anul precedent. Toți diriginții de șantier au obligația aceasta. Chiar și cei care nu au desfășurat activitate în acest domeniu pe parcursul anului anterior trebuie să vizeze registrul. Registrul de evidenta a activității dirigintelui de șantier va fi completat doar cu datele personale ale dirigintelui.

Dirigintele de şantier care a desfăşurat activitate de dirigenţie în anul supus vizării va prezenta Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier la Inspectoratul Regional în Construcţii în a cărui rază este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru.

De aici puteți descarca registrul de evidenţă a activității dirigintelui de șantier.