You are currently viewing Dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier

  • Post category:Legislație
  • Reading time:10 mins read

Dirigintele de șantier este reprezentantul investitorului în interacțiunile cu toți cei implicați în procesul de construcție, incluzând proiectanții, antreprenorii, furnizorii și prestatorii de servicii. Fiecare investitor, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică, este obligat să angajeze un diriginte de șantier pe întreaga durată a executării construcției.

Dirigintele de șantier, în calitate de reprezentant al beneficiarului față de constructor, reprezintă un element esențial în procesul de realizare a lucrărilor de construcție. Responsabilitățile sale includ verificarea calității lucrărilor la fiecare etapă, completarea la timp a tuturor proceselor verbale și întocmirea cărții tehnice a construcției.

Dirigintele de șantier – obligații

În procesul de supervizare a corectitudinii execuției lucrărilor de construcție, diriginții de șantier au următoarele obligații și responsabilități.

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada de pregătire a investiției

Dirigintele de șantier are obligația de a verifica existența autorizației de construire și îndeplinirea condițiilor legale referitoare la termenul de valabilitate. În același context, trebuie să se asigure că prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului sunt în concordanță.

De asemenea, dirigintele de șantier are responsabilitatea de a studia proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor. În cadrul aceleiași etape, verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv studiile solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize, precum și concordanța dintre prevederile acestora. De asemenea, are responsabilitatea de a verifica dacă proiectul precizează categoria de importanță a construcției și existența în proiect a programelor de faze determinante.

Citiți aici mai multe despre fazele determinate.

În cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, dirigintele de șantier verifică existența expertizei tehnice și respectarea reglementărilor privind verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați.

Înainte de începerea lucrărilor, dirigintele de șantier preia amplasamentul și participă alături de proiectant și executant la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper. Predă către executant terenul pentru organizarea de șantier.

În acest context, verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la I.S.C și se asigură că panoul de identificare a investiției există, respectă prevederile legale și este amplasat într-un loc vizibil conform reglementărilor.

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada execuției lucrărilor

Urmărește realizarea construcției în conformitate cu autorizația de construire, proiectele, caietele de sarcini și reglementările tehnice în vigoare.

Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor și interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate și declarații de conformitate.

Verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și a instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă.

Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat.

Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, inclusiv procesele verbale în faze determinante și procesele verbale de recepție a lucrărilor ce devin ascunse și participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante.

Transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.

Informează beneficiarul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor.

Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate și verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor.

Anunță I.S.C. privind sistarea executării lucrărilor de către beneficiar și verifică punerea în siguranță a construcției în conformitate cu proiectul si anunță apoi I.S.C. privind reluarea lucrărilor, excepție făcând perioada de timp friguros.

Citiți aici mai multe despre executarea lucrărilor pe timp friguros.

Preia documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției conform reglementărilor legale.

La final, urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestuia.

Obligațiile dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor

Asigură secretariatul comisiei de recepție: La finalizarea lucrărilor, dirigintele de șantier are responsabilitatea de a gestiona secretariatul comisiei de recepție și de a întocmi documentele necesare pentru acest proces.

Urmărește soluționarea obiecțiilor: Dirigintele de șantier are datoria de a monitoriza rezolvarea oricăror obiecții incluse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și de a îndeplini recomandările formulate de către comisia de recepție.

Predă actele de recepție și cartea tehnică: După finalizarea recepției finale, dirigintele de șantier predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției.

Citeste mai multe despre receptia la terminarea lucrărilor.

Cât costă dirigintele de șantier? 

Tarifele pentru serviciile de dirigenție de șantier sunt determinate pe baza mai multor criterii, însă cele mai semnificative includ:

  1. Distanța până la locație: Costurile pot varia în funcție de distanța pe care trebuie să o parcurgă diriginții de șantier pentru a ajunge la locul proiectului.
  2. Frecvența și numărul de vizite în șantier: Tarifele pot fi influențate de cât de frecvent și de câte ori este necesară prezența diriginților în șantier pentru supraveghere și gestionarea lucrărilor.
  3. Complexitatea și tipul proiectului: Proiectele diferite, precum case, blocuri sau hale industriale, pot implica niveluri diferite de complexitate, ceea ce poate afecta tarifele pentru serviciile de dirigenție de șantier.

Aceste criterii sunt esențiale în stabilirea unei tarifări transparente și echitabile pentru dirigenția de șantier, asigurând o corectitudine în raport cu cerințele specifice ale fiecărui proiect.

Din datele furnizate de Arena Construcțiilor preturile pot fi:

– pentru o casă este poate fi de 300 de euro + TVA pe lună, pentru București și zonele limitrofe, cu două vizite pe şantier pe săptămână, şi poate ajunge şi la 1.000 de euro pe lună + TVA în cazul blocurilor, halelor sau altor tipuri de construcții complexe.

– pentru o casă P+1, preţurile pornesc de la 150 – 250 euro/lună. Pentru proiecte complexe, preturile pornesc de la 0,9-1,5% din valoarea investiției şi pot ajunge şi până la 3%.

– circa 2.000 lei pe lucrare, pentru urmărirea lucrării de un diriginte de șantier pentru o casă P+1E.

Registrul de evidenţă a activității dirigintelui de șantier

Anual, diriginții de șantier sunt obligați să depună registrul de evidență a activității lor la inspectoratele județene. Procedura de vizare a registrului se efectuează anual, iar diriginții de șantier trebuie să depună documentele pentru vizare în perioada ianuarie-februarie a anului următor, referitor la activitatea desfășurată în anul precedent. Această obligație se aplică tuturor diriginților de șantier, inclusiv celor care nu au desfășurat activitate în domeniu pe parcursul anului anterior. Înregistrările din registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier trebuie să conțină exclusiv datele personale ale dirigintelui.

Diriginții de șantier care au desfășurat activitate de dirigenție în anul supus vizării sunt obligați să prezinte Registrul de evidență a activității de diriginte de șantier la Inspectoratul Regional în Construcții în a cărui rază este amplasat fiecare obiectiv de investiție menționat în registru.

De aici puteți descarca registrul de evidenţă a activității dirigintelui de șantier.

Extras din Ordinul 1496/2011.