You are currently viewing Dirigintele de șantier

Dirigintele de șantier

 • Post category:Legislație
 • Reading time:6 mins read

Dirigintele de șantier îl reprezintă pe investitor în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea unei construcții.

Orice investitor, persoana fizica sau juridica, este obligat sa isi angajeze pe toata perioada desfasurarii executiei constructiei un diriginte de santier.

Dirigintele de șantier, ca reprezentant al beneficiarului în relația cu constructorul, este unul din factorii importanți care contribuie la realizarea lucrărilor de construcții. Acesta trebuie sa verifice calitatea lucrărilor la fiecare stadiu, sa completeze toate procesele verbale la timp și sa întocmească cartea tehnica a construcției.

Dirigintele de șantier – obligații

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de santier au următoarele obligaţii şi răspunderi, conform Ordinului 1496/2011:

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada de pregătire a investiției

 • verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
 • studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 • verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
 • verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
 • verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul; (vezi mai multe despre domeniile de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte).
 • verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
 • verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;
 • verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
 • participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
 • predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
 • verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
 • verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

Obligațiile dirigintelui de șantier în perioada execuției lucrărilor

 • urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 • interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
 • interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi,
 • neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 • verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
 • verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
 • participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 • efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 • transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
 • informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 • urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
 • anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;
 • anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/benefici ar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de santier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

Obligațiile dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor

 • asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie; (citeste mai multe despre receptia la terminarea lucrărilor)
 • urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
 • predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

Cât costă dirigintele de șantier? 

Serviciile de dirigenţie de santier se tarifează în funcţie de mai multe criterii, însă cele mai importante sunt: distanţa până la locaţie, frecvenţa şi numărul de vizite în santier, complexitatea şi tipul proiectului (casă, bloc sau hală).

Din datele furnizate de Arena Constructiilor preturile pot fi:

– pentru o casă este poate fi de 300 de euro + TVA pe lună, pentru Bucureşti şi zonele limitrofe, cu două vizite pe şantier pe săptămână, şi poate ajunge şi la 1.000 de euro pe lună + TVA în cazul blocurilor, halelor sau altor tipuri de construcţii complexe.

– pentru o casă P+1, preţurile pornesc de la 150 – 250 euro/lună. Pentru proiecte complexe, preţurile pornesc de la 0,9-1,5% din valoarea investitiei şi pot ajunge şi până la 3%.

– circa 2.000 lei pe lucrare, pentru urmărirea lucrării de un diriginte de santier pentru o casă P+1E.

Spread the love