You are currently viewing Dispoziția de șantier

Dispoziția de șantier

 • Post category:Construcții
 • Reading time:4 mins read

Dispoziția de șantier reprezintă documentația emisă pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări sau completări ale soluției tehnice. Dispoziția se emite de către proiectantul de specialitate.

Se întâmplă ca pe durata execuției să apară diferite probleme tehnice sau beneficiarul să constate faptul că situația proiectată nu corespunde cu ceea își dorește. Odată ce aceste modificări sunt executate, situația din teren nu mai corespunde cu proiectul, motiv pentru care sunt necesare anumite demersuri pentru a remedia aceste probleme. Nu toate modificările efectuate se pot rezolva cu o dispoziție de șantier.

Prin dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și cu acordul scris al beneficiarului, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate, fără emiterea unei noi autorizații de construire, numai dacă prin aceasta nu se modifică condițiile de amplasament, alcătuirea structurală de ansamblu ori aspectul construcției sau dacă nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate.

Dispoziția de șantier completează documentația tehnică inițială și va fi inclusă în cartea tehnică a construcției.

Dispoziția de șantier – condițiile de întocmire

Modificările locale pot fi aplicate printr-o dispoziție de șantier cu condiția respectării următoarelor cerințe :

 • nu se modifica funcțiunea din autorizația inițială;
 • se asigura respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităților competente pentru protecția mediului, precum si ale actului administrativ al acesteia după caz;
 • sa asigure respectarea prevederilor Codului Civil;
 • nu se modifica condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distantele minime fata de limitele proprietăților aspectul construcției);
 • nu sunt periclitate rezistenta și stabilitatea clădirilor învecinate;
 • se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice în domeniul securității la incendiu;

Se încadrează în prevederile de mai sus și lucrările devenite necesare în cazuri imprevizibile – ca urmare a unor decopertări, relevee de fundații, etc – care se executa la construcțiile existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii).

Dispoziția de șantier – obligațiile persoanelor implicate

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a noii soluții aparține proiectantului de specialitate, în solidar cu verificatorul de proiect, iar titularul autorizației are obligația de a depune la emitentul autorizației de construire documentele specificate.

Dispoziția de șantier este întocmita și emisă numai de către proiectantul de specialitate al lucrării și verificata de verificatorul atestat. In caz contrar ea nu poate fi aplicată în execuție.

De asemenea dispoziția de șantier, trebuie adusă la cunoștința beneficiarului, pentru a fi acceptată de acesta în scris.

Când nu este suficientă dispoziția de șantier

In situația modificărilor de temă sau a soluțiilor tehnice generale, beneficiarul are obligația de a nu începe sau de a opri lucrările, după caz, și de a solicita emiterea unei noi autorizații de construire. Pentru obținerea acesteia va depune o nouă documentație tehnică, elaborată în condițiile modificărilor survenite.

Dispoziția de șantier – tipuri de modificări pentru care poate fi emisă

Exemple de tipuri de modificări ale soluțiilor tehnice pentru care este suficientă o dispoziție de șantier:

 • modificări de tâmplărie interioara și exterioara, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei, în situația în care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, în condițiile legii;
 • modificări la zugrăveli și vopsitorii interioare;
 • modificări la zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifica elementele de fațada și culorile clădirilor;
 • modificări la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități;
 • modificări la pardoseli;
 • schimbări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de calității aceste lucrări nu se executa la construcțiile monumente istorice sau situate în zone protejate;
 • lucrări de compartimentare provizorie nestructurala;

Ordinul nr 839/2009.

Spread the love