You are currently viewing Dispoziția de șantier

Dispoziția de șantier

  • Post category:Construcții
  • Reading time:7 mins read

Dispoziția de șantier reprezintă documentația emisă pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări sau completări ale soluției tehnice. Dispoziția se emite de către proiectantul de specialitate.

Se întâmplă ca pe durata execuției să apară diferite probleme tehnice sau beneficiarul să constate faptul că situația proiectată nu corespunde cu ceea își dorește. Odată ce aceste modificări sunt executate, situația din teren nu mai corespunde cu proiectul, motiv pentru care sunt necesare anumite demersuri pentru a remedia aceste probleme. Nu toate modificările efectuate se pot rezolva cu o dispoziție de șantier.

Se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din proiectele autorizate prin dispoziție de șantier dată de proiectant și acordul scris al beneficiarului, fără necesitatea emiterii unei noi autorizații de construire, doar dacă aceste modificări nu afectează condițiile de amplasament, structura generală sau aspectul clădirii, și dacă nu sunt în pericol rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate.

Dispoziția de șantier completează documentația tehnică inițială și va fi inclusă în cartea tehnică a construcției.

Citiți aici mai multe despre cartea tehnică a construcției.

Dispoziția de șantier – condițiile de întocmire

Modificările locale pot fi aplicate printr-o dispoziție de șantier cu condiția respectării următoarelor cerințe :

  • nu se modifica funcțiunea din autorizația inițială;
  • se asigura respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităților competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia după caz;
  • sa asigure respectarea prevederilor Codului Civil;
  • nu se modifica condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distantele minime fata de limitele proprietăților aspectul construcției);
  • nu sunt periclitate rezistenta și stabilitatea clădirilor învecinate;
  • se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice în domeniul securității la incendiu;

Se încadrează în prevederile de mai sus și lucrările devenite necesare în cazuri imprevizibile – ca urmare a unor decopertări, relevee de fundații, etc – care se executa la construcțiile existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii).

Dispoziția de șantier – obligațiile persoanelor implicate

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a noii soluții aparține proiectantului de specialitate, în solidar cu verificatorul de proiect, iar titularul autorizației are obligația de a depune la emitentul autorizației de construire documentele specificate.

Citiți aici mai multe despre verificatorul de proiecte.

Dispoziția de șantier este întocmita și emisă numai de către proiectantul de specialitate al lucrării și verificata de verificatorul atestat. In caz contrar ea nu poate fi aplicată în execuție.

De asemenea dispoziția de șantier, trebuie adusă la cunoștința beneficiarului, pentru a fi acceptată de acesta în scris.

Când nu este suficientă dispoziția de șantier

În cazul în care apar modificări ale temei sau soluțiilor tehnice generale în timpul lucrărilor de construcție, beneficiarul are responsabilitatea de a opri lucrările sau de a nu începe lucrările, după caz, și de a solicita o nouă autorizație de construire. Pentru a obține această autorizație, beneficiarul trebuie să depună o nouă documentație tehnică, elaborată în conformitate cu noile modificări. Este important ca aceste proceduri să fie respectate pentru a asigura că proiectul se realizează în conformitate cu standardele și normele legale, protejând astfel siguranța lucrătorilor și a utilizatorilor finali ai clădirii. Orice modificare a documentației trebuie să fie aprobată și verificată înainte de a se continua lucrările de construcție.

Citiți aici mai multe despre autorizația de construire.

Pentru ce tipuri de modificări poate fi emisă dispoziția de șantier

Există situații în care modificările la o construcție sunt minore și pot fi realizate printr-o simplă dispoziție de șantier. Astfel de modificări includ schimbări la tâmplăria interioară și exterioară, atâta timp cât forma și dimensiunile golurilor rămân neschimbate. În plus, dacă se schimbă materialele utilizate, acest lucru este permis, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice, care sunt supuse unor reguli mai stricte în ceea ce privește modificările structurale.

De asemenea, sunt permise modificări la zugrăveli interioare, la pardoseli și la instalațiile interioare, inclusiv branșamentele și racordurile exterioare. Acest lucru include montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și a aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități.

Cu toate acestea, este important de menționat că aceste modificări sunt permise doar în limitele proprietății și nu trebuie să modifice forma sau calitatea arhitecturală a elementelor respective. Lucrările de compartimentare provizorie nestructurală și modificările la zugrăveli exterioare sunt de asemenea permise, dar numai dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor.

Dispozițiile de șantier pot fi utilizate pentru a permite modificări minore la o construcție, asigurând astfel o mai mare flexibilitate în ceea ce privește realizarea de lucrări de întreținere și îmbunătățire a clădirilor, fără a afecta integritatea lor arhitecturală.

Ordinul nr 839/2009.