You are currently viewing Documente necesare pentru începerea și finalizarea lucrărilor de execuție

Documente necesare pentru începerea și finalizarea lucrărilor de execuție

 • Post category:Acte necesare
 • Reading time:8 mins read

Execuția lucrărilor de construcție implică multe etape și necesită o documentație riguroasă pentru a fi finalizată cu succes. Acest proces poate fi extrem de complex, de aceea este important să cunoaștem documentele necesare pentru începerea și finalizarea lucrărilor de execuție.

În acest articol, vom detalia principalele documente pe care trebuie să le aveți în vedere pentru începerea cu succes și finalizarea lucrărilor de execuție.

Documente necesare la începerea lucrărilor de execuție

După obținerea autorizației de construcție, urmează etapa de începere a lucrărilor de execuție, un proces care implică comunicarea atât cu autoritatea publică emitentă a autorizației de construire, cât și cu Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC). Beneficiarul are responsabilitatea de a informa ambele entități cu privire la demararea lucrărilor de execuție prin emiterea unui ordin către executant, precizând în mod explicit data de începere a acestora.

Se vor depune următoarele documente:

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

Formular F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Pentru inspectoratul de stat în construcții

În prima fază trebuie depuse următoarele:

 • Formular F14 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Copie a autorizației de construire;
 • Copie a chitanței, mandatului poștal sau ordinului de plată pentru plata cotelor de 0,1% și jumătate din 0,5% din valoarea autorizației de construire în contul ISC/IJC din raza de competență a obiectivului;
 • Copie a planului de situație ștampilat, vizat spre neschimbare;
 • Copie a actului de identitate al titularului autorizației;
 • Copie a certificatului de înregistrare pentru beneficiarii persoanelor juridice.

În termen de 48 de ore de la depunerea documentelor de mai sus, se mai depun:

 • Cerere avizare program pentru controlul calității lucrărilor de construcții în faze determinante;
 • Programele de control pe specialități în original cu toate ștampilele și semnăturile factorilor implicați (beneficiar, proiectant, verificator de proiecte, executant, diriginte de șantier, RTE);
 • Copie ordin de începere a lucrărilor;
 • Copie contract execuție (dacă este solicitat);
 • Copie contract diriginte de șantier (dacă este solicitat);
 • Copie decizii de numire responsabili tehnici cu execuție (RTE), șef de șantier și șef de punct de lucru emise de Executant și copii după diplomele/autorizațiile aferente;

Documente necesare pentru finalizarea lucrărilor de execuție

Se vor depune următoarele documente:

Pentru autoritatea publică care a emis autorizația de construire

 • Formular F15 – comunicare privind încheierea execuție lucrări
 • Copie certificat de performanță energetică înregistrat la autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Referatele pe specialități din partea proiectantului;
 • Referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;
 • Copie autorizația de construire;
 • Copie act de identitate titular autorizație;
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare;
 • Copie act de dobândire asupra imobilului/terenului;
 • Copie certificat de înregistrare persoane juridice;
 • Notă contabilă privind valoarea de investiție (persoane juridice).

În baza acestui dosar, departamentul de urbanism va emite două documente: declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate – Anexa 43, și înștiințarea privind valoarea finală a lucrărilor. Aceste două documente fac parte din dosarul ce trebuie depus la Inspectoratul de stat în construcții pentru obținerea adeverinței privind plata cotelor legale.

Pentru inspectoratul de stat în construcții

 • Formular F16 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor către ISC/IJC;
 • Solicitare adeverință ISC privind plata cotelor legale;
 • Solicitare ISCC numire membru în comisia de recepție;
 • Comunicare privind începerea activității comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Copie după comunicarea privind începerea lucrărilor – Formular F14;
 • Copie certificat de înregistrare beneficiar persoane juridice;
 • Copie carte identitate reprezentant legal sau titular autorizație;
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate, emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire (Anexa 43)
 • Înștiințare ISC privind valoarea finală a lucrărilor emisă de autoritatea publică care a emis autorizația de construire;
 • Copii după toate chitanțele, mandatele poștale sau ordinele de plată pentru plata cotelor 0,1% și 0,5% integral din valoarea actualizată a lucrărilor;
 • Copie autorizație de construire (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copie plan de situație cu ștampila vizat spre neschimbare (dacă nu a fost depusă la începere);
 • Copii referate pe specialități din partea proiectantului;
 • Copii referatele pe specialități din partea dirigintelui de șantier;