You are currently viewing Domenii de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte

Domenii de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte

Verificatorii de proiecte și experții tehnici sunt atestați pe domenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor.

Pentru profesia de verificator de proiecte și, respectiv, cea de expert tehnic, Ministerul Dezvoltării este autoritatea competentă privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale.

Verificatorul de proiecte și expertul tehnic desfășoară activități specifice domeniului de construcții în care au fost atestați și au atribuții în respectarea prevederilor legale. Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic se dobândește prin examen.

Experții tehnici

 • Răspund în calitate de experți tehnici pentru soluțiile furnizate.
 • răspund pentru corectitudinea soluțiilor, datelor și informațiilor incluse în raportul de expertiză pe care l-a întocmit, semnat și ștampilat.

Efectuarea expertizei tehnice este permisă doar persoanelor fizice sau juridice care dețin o autorizație legală și care sunt specialiști cu înaltă calificare profesională și integritate morală. La cerere, un expert poate obține atestare într-unul sau mai multe domenii.

Citiți aici mai multe despre expertul tehnic.

Verificatorii de proiecte

 • răspund în mod solidar cu proiectantul pentru a garanta nivelul de calitate corespunzător cerințelor proiectului pe care le verifică.
 • sunt responsabili pentru veridicitatea și corectitudinea datelor și informațiilor consemnate în documentele semnate și ștampilate.

Citiți aici mai multe despre verificatorul de proiecte.

Cerinţele fundamentale

Pentru a obține construcții de calitate adecvată, este obligatoriu să se realizeze și să se mențină, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, următoarele cerințe fundamentale aplicabile:

 • a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
 • b) securitate la incendiu;
 • c) igienă,sănătate şi mediu înconjurător; 
 • d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
 • e) protecţie împotriva zgomotului;
 • f) economie de energie şi izolare termică;
 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Domenii de atestare pentru experți tehnici și verificatori de proiecte

Atestarea specialiștilor în calitate de verificatori de proiecte se face pe domenii / subdomenii de construcții și pe specialități corespunzătoare instalațiilor asociate acestora.

Domeniul rezistență mecanică și stabilitate

A1 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții:

 • – civile, industriale, agrozootehnice;
 • – energetice;
 • – pentru telecomunicații;– pentru exploatări miniere;
 • – aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

A2 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite:

 • – civile, industriale, agrozootehnice;
 • – energetice;
 • – pentru telecomunicații;
 • – pentru exploatări miniere;
 • – aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

A4 – rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier:

 • – drumuri;
 • – podețe, poduri, viaducte;
 • – tunele;
 • – piste de aviație;

A5 – rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine:

 • – feroviar;
 • – tramvai;
 • – metrou;
 • – podețe, poduri, viaducte;
 • – tunele;

A6 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

A7 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

A9 – rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

Af – rezistența mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate;

Domeniul siguranța în exploatare

B1 – siguranța în exploatare pentru construcții:

 • – civile, industriale, agrozootehnice;
 • – energetice;
 • – pentru telecomunicații;
 • – pentru exploatări miniere;

B2 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier;

B3 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine;

B4 – siguranța în exploatare pentru construcții de porturi și platforme portuare și marine;

B5 – siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice;

B7 – siguranța în exploatare pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj;

B9 – siguranța în exploatare pentru construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;

B11 – siguranța în exploatare pentru:

 • – sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;
 • – sisteme de canalizare;
 • – rețele termice;

Alte domenii

Csecuritate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile;

Digienă, sănătate și mediu înconjurător pentru toate domeniile;

E – economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții pentru toate domeniile;

F – protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

Specialități pentru instalații

I_int – instalații aferente clădirilor, care cuprind:

 • – instalații de apă și canalizare;
 • – instalații de stingere a incendiilor;
 • – instalații de încălzire, ventilare, climatizare, condiționare a aerului;

Ig – instalații de utilizare gaze, indiferent de regimul de presiune, care cuprind:

 • – instalații de gaze naturale;
 • – instalații de gaz petrolier lichefiat – GPL;
 • – instalații de biogaz/biometan, gaz natural comprimat – GNC;

Ie – instalații electrice aferente construcțiilor, care cuprind:

 • – instalații electrice interioare/exterioare, inclusiv pentru curenți slabi;
 • – instalații de protecție la descărcări atmosferice;
 • – instalații de automatizare și semnalizare;
 • – instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendii;
 • – instalații de telecomunicații și de transmitere a informațiilor;
 • – instalații alimentare cu energie electrică pentru autoturisme;

Se – sisteme exterioare:

 • – sisteme de canalizare;
 • – sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor;
 • – rețele termice;

S_if – sisteme de îmbunătățiri funciare: irigații, desecare și drenaj.

Extras din Ordinul 2264/2018.