You are currently viewing Închirierea locuințelor

Închirierea locuințelor

 • Post category:Legislație
 • Reading time:7 mins read

Închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre proprietar și chiriaș, consemnat prin contract scris. Contractul se va înregistra la organele fiscale teritoriale și va cuprinde:

 • adresa locuinței care face obiectul închirierii;
 • suprafața locativă și dotările folosite în exclusivitate și în comun;
 • suprafața curților și a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun;
 • valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia și modul de plată;
 • suma plătită în avans în contul chiriei;
 • locul și condițiile în care se realizează primirea și restituirea cheilor;
 • obligațiile părților privind folosirea și întreținerea spațiilor care fac obiectul contractului;
 • inventarul obiectelor și al dotărilor aferente;
 • data intrării în vigoare și durata;
 • condițiile privind folosința exclusivă și în comun a părților aflate în coproprietate;
 • persoanele care vor locui împreună cu titularul contractului;
 • alte clauze convenite între părți.

Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere, care:

 • obligă chiriașul să recunoască sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparație în sarcina proprietarului;
 • prevăd responsabilitatea colectivă a chiriașilor în caz de degradare a elementelor de construcții și a instalațiilor, a obiectelor și dotărilor aferente spațiilor comune;
 • impun chiriașilor să facă asigurări de daune;
 • exonerează proprietarul de obligațiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
 • autorizează pe proprietar să obțină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

În cazul în care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual.

Cum se face rezilierea contractului de închiriere

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiții:

 • la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
 • la cererea proprietarului, atunci când:
  • chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;
  • chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;
  • chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;
  • chiriașul nu a respectat clauzele contractuale;
 • la cererea asociației de proprietari, atunci când chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului.

Evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile.

Chiriașul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare.

Chiriașul poate subînchiria, modifica sau îmbunătăți locuința deținută, numai cu acordul prealabil scris și în condițiile stabilite de proprietar, dacă acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal. Contractul de subînchiriere, încheiat cu respectarea prevederilor legale, se înregistrează la organele fiscale teritoriale.

Obligațiile proprietarului

Proprietarul are următoarele obligații:

 • să predea chiriașului locuința în stare normală de folosință;
 • să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinței;
 • să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațadă, împrejmuiri, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);
 • să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antenă colectivă, telefonice etc.).

Obligațiile chiriașului

Chiriașul are următoarele obligații:

 • să efectueze lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;
 • să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații, obiectele și dotările aferente;
 • să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună pe toată durata contractului de închiriere;
 • să predea proprietarului locuința în stare normală de folosință, la eliberarea acesteia.

Obligațiile chiriașului cu privire la întreținerea și repararea spațiului închiriat se păstrează și în cazul subînchirierii locuinței.

În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligațiilor care îi revin cu privire la întreținerea și repararea locuinței închiriate, lucrările pot fi executate de către chiriași în contul proprietarului, reținând contravaloarea acestora din chirie.

Chiriașul va putea executa aceste lucrări, dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosința normală a clădirii sau a locuinței și numai atunci când proprietarul, la sesizarea scrisă a chiriașului, nu a luat măsuri de executare a lucrării, în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Chiria practicată pentru locuințe va acoperi cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, impozitele pe clădiri și pe teren, precum și recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și un profit supus negocierii între părți.

Extras din Legea locuinței nr. 114/1996 actualizata.