You are currently viewing Intabularea construcțiilor edificate fără autorizație

Intabularea construcțiilor edificate fără autorizație

  • Post category:Legislație
  • Reading time:4 mins read

Prin legea privind calitatea în construcții au fost aduse modificări importante în privința procedurilor legale privind intabularea construcțiilor edificate fără autorizație prevederi ce au intrat în vigoare în data de 11 ianuarie 2020.

Astfel, dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate înscrie în C.F. în baza unei adeverințe de atestare a edificării construcției, chiar și în cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, dar pentru care s-a împlinit termenul de prescripție de 3 ani privind dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile.

Certificatul de atestare privind edificarea construcției va putea fi emis de către autoritatea locală în baza următoarelor acte:
expertiză tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie
– documentație cadastrală.

Expertul tehnic care efectuează astfel de lucrări trebuie sa dețină atestatele necesare.

Vedeți aici unde găsiți un expert tehnic.

În situația în care prin expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare privind edificarea construcției.

Se disting 3 ipoteze cu privire la intabularea construcțiilor edificate fără autorizație

1. Construcțiile realizate înainte de 1 august 2001, se pot înscrie în C.F., în lipsa autorizației de construire, în baza certificatului de atestare fiscală și a documentației cadastrale

2. Construcțiile edificate în perioada dintre data de aug 2001 și ian 2017 pentru care se poate înscrie dreptul de proprietate în C.F. și în lipsa autorizației de construire

3. Construcțiile edificate după data de 11.01.2017, pentru care rămân aplicabile dispozițiile privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, care dispun aplicarea sancțiunii amenzii si desființarea lucrărilor executate fără autorizație, eventual pana la data la care se împlinește termenul de prescripție de 3 ani, existând beneficiul titularului construcției ca dacă în acest interval de 3 ani nu se încheie un proces verbal de contravenție, să poată solicita procedura de emitere a adeverinței de atestare a edificării construcției.

În concluzie, dreptul de proprietate asupra construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire se poate intabula în baza unui unei adeverințe de atestare a edificării construcției cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2020.

Totodată, adeverința de atestare a edificării construcției poate constitui act care justifică înscrierea în cartea funciară, asigurând dobândirea dreptului de proprietate fiind practic o completare la ipotezele de înscriere în cartea funciară prevăzute în Legea cadastrului și a publicității imobiliare.

Sursa Cristina Ticu Jianu www.juridice.ro