You are currently viewing Modificarea proiectului pe parcursul execuției lucrărilor

Modificarea proiectului pe parcursul execuției lucrărilor

  • Post category:Construcții
  • Reading time:5 mins read

Modificarea proiectului pe parcursul execuției lucrărilor reprezintă o problemă pentru constructori și proprietari, deoarece poate avea un impact major asupra bugetului și timpului necesar pentru a finaliza un proiect de construcții. În acest articol, vom explora aspectele cheie legate de modificarea proiectului în timpul execuției lucrărilor și impactul acesteia asupra procesului de construcție.

Ce înseamnă modificarea proiectului pe parcursul execuției lucrărilor?

În general, prin modificarea proiectului pe parcursul execuției lucrărilor se înțelege orice schimbare inițiată de către proprietar sau dezvoltator care vizează, funcțiunile, soluțiile spațiale sau de amplasament ori alte asemenea cerințe specifice investiției, cu efecte asupra documentației tehnice care a fundamentat emiterea autorizației de construire.

Citiți aici mai multe despre autorizația de construire.

Este important de menționat că, în cazul în care în timpul executării lucrărilor, dar numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, apar modificări care conduc la necesitatea modificării lucrărilor de construcție autorizate, proprietarul are obligația de a opri lucrările și de a solicita o nouă autorizație de construire, pentru obținerea căreia va depune o nouă documentație.

Ce se întâmplă dacă apar modificări pe parcursul execuției lucrărilor?

Dacă apar modificări pe parcursul execuției lucrărilor, dar numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, proprietarul are obligația de a opri lucrările și de a solicita o nouă autorizație de construire, pentru obținerea căreia va depune o nouă documentație. Această nouă documentație va reflecta modificările solicitate, iar autorizația va fi eliberată numai după ce acestea au fost aprobate.

Primăria va decide, după caz, emiterea unei noi autorizații de construire sau reluarea procedurii de autorizare dacă lucrările corespunzătoare modificărilor depășesc limitele avizului pentru protecția mediului, precum și ale avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială.

Verificarea modului de încadrare a lucrărilor, corespunzător modificărilor de temă, se face de către structurile de specialitate ale Primăriei, precum și de verificatori de proiecte atestați, cu participarea reprezentanților instituțiilor avizatoare.

Citiți aici mai multe despre verificatorii de proiecte.

Procedura de modificare a proiectului

Potrivit reglementărilor în vigoare, beneficiarul trebuie să obțină o nouă autorizație de construire corespunzătoare modificărilor aduse proiectului, înainte de începerea executării lucrărilor de construcții, sau trebuie să oprească lucrările în curs de desfășurare și să solicite emiterea acestei autorizații.

Cu toate acestea, există o excepție de la această regulă. Prin dispoziția de șantier dată de proiectantul lucrărilor și verificată de un verificator de proiecte atestat, împreună cu acordul scris al beneficiarului, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnică autorizată fără emiterea unei noi autorizații de construire. Aceste modificări trebuie să îndeplinească o serie de cerințe, cum ar fi respectarea prevederilor avizelor autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizația inițială.

Citiți aici mai multe despre dispoziția de șantier.

De asemenea, trebuie să se asigure respectarea prevederilor Codului civil, să nu se modifice funcțiunea consemnată în autorizația inițială și să nu se modifice condițiile de amplasament (regim de înălțime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății ori aspectul construcției). De asemenea, trebuie să se asigure că nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate, să se respecte prevederile reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu.

Se încadrează în aceste prevederi şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca  urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, în solidar cu verificatorul de proiect, iar titularul autorizaţiei de construire are obligaţia de a depune la Primarie documentele specificate.