You are currently viewing Planul cadastral

Planul cadastral

 • Post category:Legislație
 • Reading time:9 mins read

Ce este planul cadastral

Planul cadastral reprezintă o documentație care ilustrează topografia unui imobil, oferind informații precise cu privire la locație, dimensiuni și suprafață. Acesta rezultă din măsurători exacte și reprezintă un element esențial al cadastrului. Prin intermediul cadastrului se obțin detalii esențiale precum denumirea teritoriului, limitele intravilanului și informații liniare relevante. Scopul principal al acestui document constă în menținerea actualității și corectitudinii informațiilor. Planul cadastral cuprinde reprezentarea detaliilor liniare specifice imobilului, delimitările față de vecinătăți și categoriile de folosință ale terenului, toate la data ultimei actualizări.

Extrasul din planul cadastral este emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru fiecare imobil identificat printr-un număr cadastral distinct. Acest document specific se întocmește pe baza ortofotoplanului, care reprezintă o imagine aeriană a terenului sau imobilului fotografiat din aer. Extrasul furnizează informații detaliate despre imobil, inclusiv: precizarea limitelor exacte ale terenului în cauză, oferă informații despre forma și dimensiunile clădirilor prezente pe teren, cuprinde lungimi de laturi, unghiuri și alte aspecte geometrice relevante pentru terenul respectiv, indică variațiile de nivel sau denivelările prezente pe teren, furnizează informații despre amplasarea precisă a altor construcții din apropiere. Extrasul este un instrument esențial pentru a obține o înțelegere detaliată a caracteristicilor și a configurației unui imobil sau teren.

Planul cadastral și extrasul de carte funciară constituie un sistem unitar esențial în contextul depunerii documentelor pentru diverse proceduri administrative, printre care se numără: autorizația de construcție,certificatul de urbanism,vânzarea proprietății,obținerea unui credit.Aceste documente oferă informații esențiale și complete despre proprietatea în cauză, contribuind la transparența și legalitatea diferitelor tranzacții și proceduri administrative.

Exista 2 tipuri de planuri cadastrale: planul cadastral de ansamblu și planul cadastral de bază.

Planul cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu
Plan cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ, se obține prin generalizarea planului cadastral de bază și conține reprezentarea grafică a întregii suprafețe a teritoriului administrativ.

Planul cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ reprezintă o generalizare a planului cadastral de bază și oferă o reprezentare grafică cuprinzătoare a întregii suprafețe a teritoriului administrativ. Scopul principal al planului cadastral de ansamblu este de a oferi o imagine de ansamblu a întregii regiuni administrate, facilitând înțelegerea globală a teritoriului.

Acest plan, sub forma sa analogică, este întocmit la scările potrivite în funcție de scala planului cadastral de bază existent și de particularitățile teritoriului. Alegerea scării depinde de caracteristicile specifice ale planului cadastral de bază și de necesitățile specifice ale planificării și administrării teritoriului respectiv.

 • Scara 1:10.000: Acestă scară este utilizată atunci când planul cadastral de bază a fost întocmit la scara 1:2.000.
 • Scara 1:25.000: Se utilizează în situația în care planul cadastral de bază a fost realizat la scara 1:5.000 sau parțial la scara 1:2.000.
 • Scara 1:50.000: În funcție de dimensiunea și forma teritoriului administrativ, se poate opta pentru această scară, care oferă o perspectivă mai amplă și este adecvată pentru regiuni extinse.

Citiți aici mai multe despre scara unui plan.

Ce conține planul cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu cuprinde următoarele elemente:

 • Denumirea teritoriului administrativ: Identifică zona administrativă reprezentată pe plan.
 • Pădurile și terenurile cu vegetație forestieră: Indică ariile acoperite de păduri și vegetație forestieră.
 • Rețeaua de șosele, drumuri, străzi, căi ferate: Reprezintă infrastructura rutieră și feroviară a teritoriului.
 • Rețeaua hidrografică și construcțiile hidrotehnice importante: Include apele curgătoare, stătătoare, canale deschise, baraje, diguri și alte construcții hidrotehnice semnificative.
 • Punctele care marchează hotarele administrative: Indică limitele administrative ale teritoriului și punctele de referință asociate.
 • Limitele și denumirea intravilanelor: Reprezintă limitele și denumirea zonelor intravilane, adică a zonelor urbanizate.
 • Elemente de toponimie: Cuprinde denumiri de localități, relieful terenului și alte caracteristici geografice.

Prin cuprinderea acestor elemente, planul cadastral de ansamblu oferă o imagine completă și detaliată a teritoriului administrativ, facilitând înțelegerea structurii acestuia și gestionarea eficientă a informațiilor cadastrale.

Planul cadastral de bază

Planul cadastral de bază reprezintă un instrument esențial în cadrul cadastrului general, fiind întocmit în scopul reprezentării precise și detaliate a datelor cadastrale pentru un anumit teritoriu administrativ. Acesta cuprinde elemente specifice ale cadastrului general, furnizând informații esențiale pentru identificarea și gestionarea proprietăților imobiliare.

Scara obișnuită la care este realizat planul cadastral de bază, în format analogic, variază în funcție de caracteristicile terenului:

 • În zonele de șes pentru extravilan, scara este 1:5.000, iar pentru intravilan poate fi 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, în funcție de gradul de detaliere necesar.
 • În zonele de deal pentru extravilan, scara este de 1:2.000, iar pentru intravilan poate fi 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, în funcție de nivelul de detaliu dorit.
 • În zonele montane, scara poate fi 1:5.000 și 1:10.000 sau, dacă este necesar, scări mai mari.
 • În zonele din Delta Dunării, scara pentru planurile cadastrale de bază poate fi 1:2.000, 1:1.000 sau 1:500, în funcție de detaliile necesare.

Planurile cadastrale de bază, elaborate sub forma analogică conform scărilor menționate mai sus, sunt întocmite pe foi de plan, având dimensiunea cadrului interior de 50 cm x 50 cm. Aceste foi de plan includ valori kilometrice întregi în colțul de sud-vest, asigurând o reprezentare clară și precisă a detaliilor cadastrale.

Ce conține planul cadastral de bază

Planul cadastral de bază cuprinde următoarele elemente esențiale:

 • Limitele și punctele de hotar, numerotate, care delimitează teritoriul administrativ și intravilanul.
 • Limitele, numerele cadastrale și categoriile de folosință ale bunurilor imobile, ale parcelelor și construcțiilor permanente. Parcelele alipite aparținând aceluiași proprietar sau coproprietate sunt tratate ca un singur bun imobil.
 • Rețeaua de drumuri și căile ferate.
 • Apele curgătoare și stătătoare, construcțiile hidrotehnice.
 • Denumirile localităților, apelor, formelor de relief, pădurilor, drumurilor și străzilor, obiectivelor industriale și sociale, conform nomenclatoarelor și atlasele oficiale în vigoare.
 • Numerele poștale ale imobilelor din intravilan.
 • Codul de identificare pentru intravilan și extravilan și codul SIRUTA.
 • Scara de reprezentare, sistemul de proiecție, anul de întocmire, schema de dispunere și încadrare a foilor componente la nivelul trapezelor din nomenclatura sistemului de proiecție stereografic 1970, pentru planurile analogice.

Citiți aici mai multe și despre cum se face numerotarea cadastrală.