You are currently viewing Recepţia finală

Recepţia finală

 • Post category:Legislație
 • Reading time:7 mins read

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor reprezintă un pas important spre finalizarea lucrărilor. După aceasta, clădirea intră în perioada de garanție. În această perioadă este urmărit modul de comportare a construcției și sunt luate măsuri de remediere. Până la expirarea perioadei de garanție, beneficiarul trebuie să se asigure că nu mai sunt alte vicii.

Citiți aici despre recepția la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanție este cea prevăzută astfel:

 • minim 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B – spitale, stații de pompieri, rezervoare de apă, adăposturi de protecție civilă, școli, licee, clădiri multi-etajate cu capacitatea de peste 300 persoane;
 • minim 3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C – clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, clădiri comerciale, clădiri de cult, muzee
 • minim 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D – clădiri de locuinţe parter sau parter şi un etaj, clădiri parter cu suprafață totală desfășurată mai mica de 200mp, dependinţe gospodăreşti, ateliere meșteșugărești.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Comisia pentru recepţia finală

Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

 • un reprezentant desemnat de către proprietar, care este şi preşedintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
 • 1—3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de proprietar, alţii decât cei implicaţi în proiectarea sau execuţia lucrărilor.

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia finală.

Ce acte verifica comisia pentru recepţia finală

Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul stabilite şi verifică obligatoriu următoarele:

 • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • referatul proprietarului privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie;
 • cartea tehnică a construcţiei completată;
 • remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz.

Comisia de recepţie finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate sau în cazul apariţiei unor vicii, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.

Admiterea recepţiei finale

Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate.

Suspendarea recepţiei finale

Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate. În acest caz se încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală unde se consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere. Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile.

În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului şi să pretindă plata prejudiciului produs.

Vedeți aici un model de proces verbal de suspendare a recepţiei finale

Respingerea recepţiei finale

Comisia de recepţie finală decide respingerea recepţiei finale în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele.

Este interzisă utilizarea construcției în cazul în care recepția finală a fost respinsă. Utilizarea construcției se poate face doar după finalizarea remedierilor.

Procesul-verbal de recepţie finală

Comisia de recepţie finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepţie finală, cu observaţiile participanţilor şi cu decizia comisiei

În conformitate cu decizia comisiei de recepţie finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei şi semnează procesul-verbal de recepţie finală.

Vedeți aici un model de proces verbal de recepţie finală.

Finalizare recepției finale

Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepţie finală.

Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către proprietar în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei:

 • Primariei
 • executantului;
 • Inspectoratului de Stat în Construcţii

Recepţia finală face parte din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, conform HG nr. 343/2017.