You are currently viewing Recepţia finală

Recepţia finală

 • Post category:Legislație
 • Reading time:5 mins read

Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziţie a execuţiei lucrărilor şi menţionată în contractul de execuţie/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Recepţia finală – componenţa comisiei

Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

 • a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este şi preşedintele comisiei;
 • b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar;
 • c) 1—3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de proprietar/asodaţia de proprietari, alţii decât cei implicaţi în proiectarea / execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşidesfăşoară activitatea ca angajaţi ai proprietarului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia finală.

Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală este prevăzut în anexa nr. 4. (vedeti aici PV)

Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul stabilite şi verifică obligatoriu următoarele:

 • a) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, pe perioada de garanţie, în conformitate cu obligaţiile ce le revin potrivit legii;
 • c) cartea tehnică a construcţiei completată;
 • d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz.

Comisia de recepţie finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.

Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie

Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate.

În cazul în care comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală.

Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, executantul notifică proprietarului această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28.

Comisia de recepţie finală decide respingerea recepţiei finale în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele.

Procesul-verbal de recepţie finală

Comisia de recepţie finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepţie finală, cu observaţiile participanţilor şi cu decizia comisiei

În conformitate cu decizia comisiei de recepţie finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei şi semnează procesul-verbal de recepţie finală.

Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condiţiilor privind cerinţa fundamentală — rezistenţă mecanică şi stabilitate, până la finalizarea remedierilor de către executant.

Proprietarul se va putea îndrepta, împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile descoperite cu ocazia recepţiei finale, precum şi de nefuncţionarea construcţiei, pentru recuperarea pagubelor.

Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepţie finală.

Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către proprietar, respectiv asociaţia de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei:

 • a) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • b) executantului;
 • c) Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C.

Recepţia finală face parte din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, conform HG nr. 343/2017.

Spread the love