You are currently viewing Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor

 • Post category:Legislație
 • Reading time:15 mins read

Recepția la terminarea lucrărilor reprezintă procesul prin care se certifica  finalizarea lucrărilor pentru realizarea unei construcții. Recepția lucrărilor se finalizează prin procesul verbal de recepție, document în baza căruia construcția poate fi dată în folosință. Fără acest proces verbal acceptat și semnat de toți cei implicați în realizarea și verificarea lucrărilor, construcțiile nu pot fi date în exploatare.

Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

În termen de 5 zile de la primirea comunicării investitorul:

 • a) solicită factorilor prevăzuţi la art. 11 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi de dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcţii — I.S.C.

Factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepţie.

Investitorul numeşte comisia de recepţie în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia.

Recepţia la terminarea lucrărilor – comisia de recepţie

Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

 • a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
 • b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de co n st ru i re/de sfiinţare;
 • c) 1—3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu:

 • a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii — I.S.C. În următoarele cazuri:
  • pentru obiective de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate în categoria de importanţă A, „excepţională”, B „deosebită” şi C „normală”, precum şi în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;
  • pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate care constau în realizarea de construcţii noi încadrate în categoria de importanţă D „redusă”, precum şi în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;
 • b) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti—Ilfov, pentru categoriile de construcţii prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • c) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;
 • d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate în categoria de importanţă A — „excepţională” sau B — „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

Secretariatul comisiei

Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiei şi a intervenţiilor la construcţia existentă, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie carte tehnică a construcţiei.

Dirigintele de şantier autorizat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.

Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.

În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut, nu stabileşte data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora şi locul de recepţie stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cererii, o nouă dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

În situaţia în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen investitorul nu fixează data de începere a recepţiei la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, precum şi celorlalţi membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi realizată recepţia la terminarea lucrărilor. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentaţia privind proiectarea şi execuţia lucrărilor, precum şi alte documente solicitate în scris şi pe care comisia le consideră necesare în acest sens.

Recepția la terminarea lucrărilor – verificări și documente necesare

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor examinează

 • a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
 • b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
 • c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuţie încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4;
 • d) documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor — „as built”, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor;
 • e) existenţa devizului general actualizat la terminarea lucrărilor şi/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum şi a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C.;
 • f) adeverinţa eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii — 1.5. C., prin care se confirmă plăţile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcţii — 1.5. C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 10/1995, republicată, precum şi penalităţilor aferente, dacă este cazul;
 • g) existenţa certificatului de performanţă energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, după caz;
 • h) procesul-verbal de recepţie parţială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părţi din construcţie, pe stadii fizice de execuţie, după caz;
 • i) referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
 • j) alte documente pe care le consideră necesare.

În cazul în care reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C. este desemnat ca membru în comisia de recepţie, acesta examinează documentele prevăzute mai sus lit. a)—d) şi f)—j).

În cazul în care reprezentantul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/Bucureşti-llfov este desemnat ca membru în comisia de recepţie, acesta examinează aspectele prevăzute mai sus lit. a)—d), h) şi j).

Pe parcursul examinării construcţiei şi a documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum şi realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători şi alte teste.

Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei şi analizarea documentelor .

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

La terminarea examinării nemijlocite a construcţiei, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

 • constatări în urma examinării vizuale a construcţiei şi analizării documentelor;
 • valoarea finală a lucrărilor executate, cu şi fără TVA;
 • realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;
 • eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
 • refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
 • situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;
 • decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;
 • perioada de garanţie a lucrărilor.

Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2. (descarca de aici procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor)

Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei.

În cazul în care membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor au opinii separate, decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare.

În situaţia în care în comisia de recepţie participă membrii ai Inspectoratului de Stat în Construcţii, al direcţiilor pentru cultură sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei, aceasta nu poate fi admisă.

Recepția la terminarea lucrărilor – admitere, suspendare sau respingere

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:

 • existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficiente care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
 • existenţa unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;
 • construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii construcţiei conform destinaţiei preconizate;
 • existenţa, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi necesitatea unor expertize tehnice, încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica;
 • investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele necesare. În cazul în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare.

În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute in termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Prin excepţie, în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, executantul notifică investitorul despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:

 • comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia;
 • executantul nu remediază problemele, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere;
 • nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;
 • se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;
 • reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii, al direcţiilor judeţene pentru culturăsau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei;
 • se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire.

În conformitate cu decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei şi semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanţie a lucrărilor stabilită prin contractul de execuţie începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

După încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum şi viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării construcţiei, descoperite pe toată durata de existenţă a construcţiei.

Investitorul preia construcţia de la executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

În cazul în care investitorul nu îndeplineşte şi calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcţia recepţionată potrivit prezentului regulament.

Este interzisă utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului.

Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei, de către investitor:

 • proprietarului;
 • executantului;
 • proiectantului;
 • autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • Inspectoratului de Stat în Construcţii — I.S.C.
 • tuturor factorilor implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Recepţia la terminarea lucrărilor face parte din Regulamentul privind recepţia construcţiilor, conform HG nr. 343/2017.

Spread the love