You are currently viewing Recepţia construcţiilor

Recepţia construcţiilor

 • Post category:Legislație
 • Reading time:3 mins read

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire / desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor / proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire / desfiinţare, şi se realizează în două etape:

Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi din construcţie, în condiţiile legii, dacă acestea sunt distincte / independente din punct de vedere fizic și funcţional.

Care sunt actele necesare la recepția lucrărilor

Lista cu documentele necesare la recepția lucrărilor:

 • Cerere pentru desemnarea persoanei care va participa la recepție și comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 • Autorizația de construire + documentația aferentă, vizată spre neschimbare
 • Referatul proiectantului privind execuția corespunzătoare a lucrării conform documentației vizată spre neschimbare
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii
 • Releveul construcției întocmit de personal de specialitate
 • Cartea tehnică a construcției

Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor

Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei.

Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu:

 • prevederile contractului de lucrări
 • ale documentaţiei privind proiectarea
 • ale autorizaţiei de construire / desfiinţare
 • ale documentatei privind execuţia.

În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii.

Procesul-verbal de recepţie parţială

Procesul-verbal de recepţie parţială este actul prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei.

În procesul-verbal de recepţie parţială se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Investitorul, în cazul în care a preluat părţi de construcţie pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de recepţie parţială.

HG nr. 343/2017 – modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.

Spread the love