You are currently viewing Responsabilul tehnic cu execuția – RTE

Responsabilul tehnic cu execuția – RTE

 • Post category:Legislație
 • Reading time:3 mins read

Responsabilul tehnic cu execuția – RTE – este specialistul angajat de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare.

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția – RTE

Responsabilii tehnici cu execuția atestați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, la lucrările de construcții pentru care sunt angajați.

Înainte de a construi

 • Are în vedere calitatea proiectului și va verifică dacă totul coincide cu ce este înscris în caietul de sarcini.
 • Asista la trasarea proiectului și la bornele de reper.
 • Are în vedere verificarea documentelor, de la proiect la documentația tehnică ce stă la baza primirii autorizației.
 • Verifică expertiza tehnică.

În faza de construire

 • Va realiza un registru electronic pentru a ține evidență activităților zilnice.
 • Identifică, dacă este cazul, abateri de la mențiuni în proiectul de execuție.
 • Urmărește fiecare fază a proiectului, semnează și stampilează documentele aferente.
 • Urmărește calitatea materialelor folosite. În cazul în care apar nereguli semnalate de el sau de alți factori independenți de el, dacă se amâna sau suspendă activitatea temporar vorbind, RTE devine responsabil de a impune depozitarea materialelor și a altor produse în locuri special amenajate.
 • Poate stopa lucrările dacă se constată că nu sunt respectate reglementările tehnice. În acest sens va întocmi R.N.C. (raport de neconformitate) și se va face analiză cauzelor neconformităților, alături de dirigintele de șantier și proiectantul lucrării. Reluarea activității se va dispune numai după ce se remediază situația.

De asemenea, daca va fi cazul controlului din partea organelor abilitate, RTE va oferi documentația solicitata la control.

La finalul proiectului

 • Va realiza cartea tehnică a construcției în cauza, alături de dirigintele de șantier și de proiectant. Ulterior, acesta din urmă o va înmâna celor care devin proprietari pe clădire.
 • Va anunța Inspectoratul de stat în Construcții dacă apar unele modificări în autorizație sau altor date cu caracter personal.

Domenii de atestare a responsabilului tehnic cu execuția – RTE

Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale:

 • rezistență mecanică și stabilitate;
 • securitate la incendiu;
 • igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 • siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • protecție împotriva zgomotului;
 • economie de energie și izolare termică;
 • utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Aplicarea cerințelor fundamentale se stabilește pe domenii / subdomenii și categorii de construcții și pe specialități. Domeniile / subdomeniile în care se autorizează responsabilii tehnici cu execuția, cerințele obligatorii privind studiile, domeniul și specializările studiilor universitare, precum și experiența profesională minimă necesară sunt prezentate mai jos:

Responsabilul tehnic cu execuția RTE
Responsabilul tehnic cu execuția RTE
Responsabilul tehnic cu execuția RTE

Lista responsabililor tehnici cu execuția atestați

Lista responsabililor tehnici cu execuția autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate fi găsit aici:

https://isc.gov.ro/list_aut-rte.php

Spread the love