You are currently viewing Responsabilul tehnic cu execuția – RTE

Responsabilul tehnic cu execuția – RTE

  • Post category:Legislație
  • Reading time:6 mins read

Responsabilul Tehnic cu Execuția (RTE) reprezintă un profesionist atestat în domeniul construcțiilor, având calificarea obținută prin promovarea unui examen de autorizare. Principalul său rol constă în asigurarea nivelului de calitate pentru proiectul în cadrul căruia este angajat. Acest expert este angajat de către executant sau constructor și își desfășoară activitatea cu responsabilități bine definite, concentrându-se asupra asigurării calității lucrărilor de construcții pe care le supervizează tehnic pe întreg parcursul procesului de execuție.

Atribuțiile responsabilului tehnic cu execuția – RTE

Responsabilii tehnici cu execuția au obligația de a asigura că lucrările de construcție pe care le coordonează respectă standardele de calitate corespunzătoare cerințelor esențiale (rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economia de energie şi izolarea termică).

De asemenea, aceștia sunt responsabili pentru eventualele vicii ascunse ale construcției, survenite într-un interval de 10 ani de la data recepției lucrării. Această responsabilitate se extinde pe întreaga durată de viață a construcției, în ceea ce privește viciile legate de structura de rezistență rezultate în urma nerespectării normelor de proiectare și de execuție valabile la momentul construcției.

În faza premergătoare construcției

Atribuțiile Responsabilului Tehnic cu Execuția (RTE) cuprind mai multe aspecte în faza premergătoare construcției. În această etapă, el examinează calitatea proiectului, efectuând verificări pentru a se asigura că toate elementele se potrivesc cu specificațiile din caietul de sarcini. De asemenea, participă la procesul de trasare generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper.

O altă responsabilitate a acestuia este verificarea atentă a tuturor documentelor, începând de la proiect și până la documentația tehnică care a stat la baza obținerii autorizației de construcție. De asemenea, RTE se implică în verificarea expertizei tehnice pentru a asigura o execuție corespunzătoare a lucrărilor

În faza de construire

În faza de construire, Responsabilul Tehnic cu Execuția are atribuții esențiale, printre care:

Evidența activităților zilnice: acesta va elabora și menține un registru electronic pentru a ține o evidență detaliată a activităților zilnice desfășurate pe șantier.

Identificarea neconformităților: Este responsabilitatea RTE de a identifica eventuale neconformități față de specificațiile din proiectul de execuție.

Supravegherea tuturor etapelor proiectului: supraveghează cu atenție toate etapele proiectului, semnând și ștampilând documentele necesare.

Verificarea calității materialelor: Verifică calitatea materialelor utilizate, intervenind în cazul constatării unor nereguli. În situații amânării sau suspendării temporară a activității, RTE are responsabilitatea de a stabili locuri dedicate pentru depozitarea materialelor și altor produse.

Suspendarea lucrărilor în caz de nerespectare a reglementărilor: Responsabilul tehnic cu execuția poate suspenda execuția lucrărilor dacă constată că reglementările tehnice nu sunt respectate. În această situație, va elabora un Raport de Neconformitate (R.N.C.) și va colabora cu dirigintele de șantier și proiectantul lucrării pentru analizarea cauzelor neconformităților. Reînceperea activităților este permisă doar după remedierea situației.

Colaborarea cu autoritățile competente: În cazul unui control efectuat de autoritățile competente, responsabilul tehnic cu execuția furnizează documentația necesară pentru verificare.

La finalul proiectului

La finalul proiectului, responsabilul tehnic cu execuția va elabora cartea tehnică a construcției, în strânsă colaborare cu dirigintele de șantier și cu proiectantul. Această documentație detaliată va fi ulterior furnizată proprietarilor clădirii.

În plus, RTE are responsabilitatea de a notifica Inspectoratul de stat în construcții în cazul apariției unor modificări semnificative în ceea ce privește autorizația de construcție.

Domenii de atestare a responsabilului tehnic cu execuția

Pentru a obține autorizarea de Responsabil Tehnic cu Execuția, este necesar ca persoana respectivă să demonstreze experiență profesională minimă în domeniul execuției. Procesul de autorizare RTE presupune susținerea unui examen organizat de către I.S.C., în fața unei comisii de autorizare.

Responsabilul tehnic cu execuția este autorizat în următoarele domenii, iar cerințele obligatorii privind studii, specializări universitare și experiența profesională minimă necesară sunt detaliate mai jos:

Responsabilul tehnic cu execuția RTE
Responsabilul tehnic cu execuția RTE
Responsabilul tehnic cu execuția RTE

Lista responsabililor tehnici cu execuția atestați

Lista responsabililor tehnici cu execuția autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. poate fi găsit aici:

https://www.isc.gov.ro/liste_rte.html